แผนการท่องเที่ยว

จำนวนคอลเลคชั่น: 0

แผนที่สร้างแล้ว: 0

ค้นหาที่พัก

ปลายทาง :

ประเภทที่พัก :

ระดับที่พัก :

ช่วงราคา :

คีย์เวิร์ด :

ที่พัก บึงกาฬ

ทางเลือกใน บึงกาฬ, ประเทศไทย

อำเภอเมืองบึงกาฬ    ทรายเงิน รีสอร์ท  ๑๔๙ ถนนบึงกาฬ-พังโคน ๑ กิโลเมตรจากตลาดบึงกาฬ โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๑๘๓๓-๔ โทรสาร ๐ ๔๒๔๙ ๑๐๕๕ จำนวน ๓๓ ห้อง ราคา ๒๕๐-๔๐๐ บาท      แม่น้ำ ๑๐๗ หมู่ ๑ ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์ โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๑๐๕๑-๒, ๐ ๔๒๔๙ ๑๒๑๖ โทรสาร ๐ ๔๒๔๙ ๑๒๑๖ www.maenammhotel.com จำนวน ๒๒ ห้อง ราคา ๓๕๐-๔๕๐ บาท     สมานมิตร ๓๔๓ ถนนปราสาทชัย โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๑๖๗๘ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๑๘๐-๒๕๐ บาท      อาฮงแม่โขงวิว หมู่ ๓ ตำบลไคสี โทร. ๐ ๔๒๙๐ ๑๑๑๒ จำนวน ๑๖ ห้อง ราคา ๔๐๐-๖๕๐ บาท    บ้านทอแสง ๔๘๘ หมู่ ๗ ตำบลวิศิษฐ์  โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๑๙๑๒ จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๓๕๐-๔๐๐ บาท    สำราญ อพาร์ทเมนท์  ๒๒๒/๑ ถนนมีชัย โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๑๗๘๘ จำนวน ๓๓ ห้อง  ราคา ๓๕๐ บาท      เวียงฟ้า   ๔๙๑ หมู่ ๑ ตำบลวิศิษฐ์  จำนวน  ๔๒ ห้อง ราคา ๒๐๐- ๓๐๐ บาท    เรือนทองรีสอร์ท ๑๔๘ หมู่ ๙ ตำบลวิศิษฐ์ โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๒๑๘๖, ๐๘ ๕๐๐๐ ๖๗๕๕ จำนวน ๑๘ ห้อง ราคา ๒๐๐-๔๐๐ บาทอำเภอโพนพิสัย     โรงแรม บุญทวี  ๑๖๕ หมู่ ๑๖ ถนนพิสัยสรเดช บ้านจอมนาง โทร .๐ ๔๒๔๐ ๕๓๙๙, ๐ ๔๒๔๗ ๑๑๙๘ จำนวน ๑๗ ห้อง ราคา ๒๕๐-๔๐๐ บาท    เอ็นวีรีสอร์ท ๑๗๙ ถนนหนองคาย - โพนพิสัย โทร. ๐๘ ๑๙๐๖ ๑๓๕๒ จำนวน  ๑๔ ห้อง ราคา ๒๐๐-๔๐๐ บาท         บ้านกีรวรรณ  ๒๑๕ หมู่ ๒ วัดหลวงซอย ๘ โทร. ๐ ๔๒๔๗ ๑๗๗๐, ๐๘ ๑๖๙๒ ๔๗๕๔ จำนวน ๑๑ ห้อง ราคา ๒๐๐-๕๐๐ บาท    บ้านวาสรีสอร์ท ๒๐๐ หมู่ ๒ วัดหลวงซอย  ๘  โทร. ๐๘ ๙๕๗๐ ๗๗๘๒, ๐๘ ๗๒๑๓ ๒๐๓๘ จำนวน ๕ หลัง  ราคา  ๖๐๐-๘๐๐ บาท      บ้านนา รีสอร์ท  กม. ๓๘ ติดกับโรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย โทร. ๐๘ ๑๙๗๕ ๐๘๒๗, ๐๘ ๑๘๗๓ ๐๕๘๔ จำนวน ๑๐ ห้อง  ราคา  ๕๐๐  บาท       5 ออร์ รีสอร์ท   ๒๒๙ หมู่  ๓  โทร. ๐๘ ๓๕๐๐ ๑๑๙๓ จำนวน ๕ หลัง ราคา ๔๐๐ บาท      มิ้นท์อพาร์ทเม้นท์  ๖๔ หมู่ ๑๕ ถนนหนองคาย - โพนพิสัย โทร. ๐๘ ๑๙๕๔ ๐๙๔๘ จำนวน ๒๓ ห้อง ราคา  ๓๕๐ บาท      ห้องพักชลดา  ๑๗๕ หมู่ ๓ ถนนหนองคาย - บึงกาฬ ตำบลจุมพล โทร. ๐๘ ๕๔๖๐ ๙๔๐๐ จำนวน  ๘ หลัง  ราคา  ๔๐๐  บาท      รุ่งอรุณ รีสอร์ท  ถนนโพนพิสัย-รัตนวาปี โทร. ๐๘ ๔๙๕๕ ๓๒๔๐ จำนวน  ๑๐ ห้อง ราคา ๒๐๐-๔๐๐ บาท      เรือนละมัย เกสเฮ้าส์  โทร. ๐ ๔๒๔๗ ๑๗๒๖, ๐๘ ๐๗๔๖ ๘๙๒๓อำเภอเซกา    ทิพาวรรณ รีสอร์ท ๑๑๔ หมู่ ๕ บ้านหนองยาง ตำบลซาง โทร. ๐๘ ๙๘๔๓ ๕๓๐๓ จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๕๐ บาท    บ้านพักสุพรรณี ๑ หมู่ ๒๐ บ้านเทพมงคล ตำบลเซกา โทร. ๐๘ ๑๐๕๕ ๘๙๓๒ จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๐๐ บาท    บ้านสวน ๑๘๗ หมู่ ๑๐ บ้านโนนสง่า ตำบล ซาง โทร. ๐ ๔๒๙๐ ๙๐๘๓ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๓๕๐ บาท    หมูสุกี้ รีสอร์ท โทร. ๐ ๔๒๙๐ ๙๒๓๔, ๐๘ ๔๙๘๐ ๙๖๒๗    ริมน้ำ รีสอร์ท ถนนเซกา-บึงโขงหลง โทร. ๐ ๔๒๔๘ ๙๔๒๗, ๐๘ ๙๙๖๔ ๗๑๓๔ จำนวน ๑๖ ห้อง ราคา ๒๕๐-๓๕๐ บาทอำเภอศรีวิไล    ศรีวิไล ควอทซ์ รีสอร์ท แอนด์ สปา  ๑๑๙ หมู่ ๑๑ บ้านศรีวิไลรุ่งเรือง  โทร.  ๐๘ ๓๓๖๕ ๙๑๑๙  จำนวน  ๑๐ ห้อง  ราคา ๕๐๐-๑,๐๐๐ บาท    ทุ่งเศรษฐี รีสอร์ท   ๑๖๑  หมู่ ๓ ตำบลศรีวิไล  โทร. ๐๘ ๓๑๔๙ ๒๕๔๔  จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๐๐ บาทอำเภอบึงโขงหลง    รีสอร์ทกลางดง  โทร. ๐๘ ๑๗๓๙ ๕๗๐๒ จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๐๐ บาทอำเภอปากคาด    โขงค้ำคูน  ๖๒ หมู่ ๖ ถนนริมโขง โทร. ๐ ๔๒๔๐ ๔๐๘๐, ๐๘ ๙๗๑๒ ๘๕๙๘ โทรสาร ๐ ๔๒๔๘ ๑๐๗๙ จำนวน ๙ ห้อง ราคา ๒๒๐-๓๕๐ บาท      เรือนแก้ว  ๙๖ หมู่ ๖ ท่านาคูน ตำบลปากคาด โทร. ๐ ๔๒๔๐ ๔๒๙๔  จำนวน ๑๔ ห้องราคา ๒๕๐-๔๐๐ บาทอำเภอบุ่งคล้า    ริมโขง รีสอร์ท ม.๑  ตำบลบุ่งคล้า โทร. ๐๘ ๕๐๐๖ ๐๗๐๘ จำนวน ๕ ห้อง ราคา ๒๐๐-๘๐๐ บาท