แผนการท่องเที่ยว

จำนวนคอลเลคชั่น: 0

แผนที่สร้างแล้ว: 0

ข้อมูลจังหวัด

ค้นหาร้านอาหาร

ปลายทาง : หมวดหมู่ : โดยประเภทอาหาร : ราคาต่อหัว : คีย์เวิร์ด :

อาหารและเครื่องดื่ม ภูเก็ต

ปลายทาง :

ภูเก็ต

หมวดหมู่ :

คาเฟ่

ประเภทอาหาร :

ทั้งหมด

ช่วงราคา :

ทั้งหมด

จัดเรียงตาม :

ผลลัพธ์ต่อหน้า :

ผลลัพธ์ 1-10 ของทั้งหมด 77
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 > >|
ร้าน อร่ามคอนเนอร์

เขตเมืองภูเก็ต

ร้านเค้กน่ารักๆ ร้านเคก้ กาแฟน่ารักๆร้านเล็กๆติดกับเคา้เตอร์ทวัร์ นั่งนอกร้านรับลมสบายๆกับบรรยากาศตอนค่ าๆ ก็โอเครนะค่ะ เคก้อร่อยเจา้ของร้านเป็นกันเองน่ารักดีค่ะ ชาวต่างชาติมกัมานั่งชิบกาเเฟกัน เราช...

ประเภทอาหาร : ของหวาน
หมวดหมู่ : คาเฟ่, ชิลล์เอาต์
Add to Travel Planner
ร้าน อันดามันคอฟฟี่คอมปะนี

เขตเมืองภูเก็ต

รบด้กบราาร่เที่ยว ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยว เพรำะะนั้นรำคำขำ้วของอะไรก็จะแปรผนัตำมนกัท่องเที่ยว ดงันั้นไอกรีม 1 ลูก และวำเิลทูโก ไอกรีม ที่สั่ง จงอยู่ที่ร่วม 200 บำท แต่ก็ยงัเป็นเรื่องที่เขำ้ใจแ...

ประเภทอาหาร : ของหวาน, ไอศกรีม
หมวดหมู่ : คาเฟ่, ชิลล์เอาต์
Add to Travel Planner
ร้าน ไอเบอร์รี่ เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต

เขตเมืองภูเก็ต

ไอศกรีมโฮมเมดเกรดพรีเมี่ยม เข้มข้นถึงรสชาติจริงๆครับ ไอศกรีมไอเบอรี่ หากใครไดช้ิม จะรู้ถึงความเขม้ขน้ พิถีพิถนั ในการผลิตมากครับ เมื่อก่อนทางร้านมีแค่ ไอศกรีมกับเครื่องดื่ม แต่ไม่กี่ปีที่ผ่านมา ไอ...

ประเภทอาหาร : ไอศกรีม
หมวดหมู่ : คาเฟ่, ชิลล์เอาต์
Add to Travel Planner
ร้าน Classic Barn Bangkok-Phuket

เขตเมืองภูเก็ต

มองหาร้านเค้ก-กาแฟ อ่านหนังสือสงบๆ นั่งชิวๆ แถมรสชาติอร่อย ต้องร้านนีค้่ะ ครังแรกที่ไปลอง ติดจ New York Cheese Cake มากค่ เคร่องด่มก็อร่อย เม้น้ คุยกับเจา้องร้าน เคา้ทา เคก้เองทุกอย่างเลย แลตังจทา มาก...

ประเภทอาหาร : ของหวาน, อื่นๆ
หมวดหมู่ : คาเฟ่, ชิลล์เอาต์
Add to Travel Planner
ร้าน Duc De Praslin Belgium เซ็นทรัลเฟสติวัล

เขตเมืองภูเก็ต

ช๊อกโกแลตอร่อย แต่เครื่องดื่มต้องปรับปรุง! Duc De Praslin (ดุ๊ค เดอ พราแลง) เป็นร้านขายช็อกโกแลตสญัชาติเบลเยยี่ม โดยตวัร้านจะตั้งอยู่ที่ ชั้นสองของเซ็นทรัลเฟสติวลั (ตรงขา้ม iberry).. จริงๆที่กรุงเทพ...

ประเภทอาหาร : ของหวาน
Add to Travel Planner
ร้าน Flints-one Bakery

เขตเมืองภูเก็ต

ร้านเบเกอรี่/อาหารอิตาเลยี่น รสชาติอร่อย ร้านฟลิ้นส์-วนั (หลายคน อาจจะอ่านว่าฟลิ้นส์โตน) เป็นร้านเบเกอรี่ และ อาหารอิตาเลี่ยน เจา้แรกๆของหาด ราไวยค์รับ ในร้านมีขายเบเกอรี่อบ สไตลโ์ฮมเมด เคก้ต่างๆ น...

Add to Travel Planner
ร้าน O-oh Cafe Phuket

เขตเมืองภูเก็ต

ร้านกาแฟ บรรยากาศดี ร้านโอะ๊โอ อยู่ใตอ้าคาร 3 ของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตภูเก็ต การบริการดี มี เครื่องดื่มหลากหลาย มีเคก้และเบเกอรี่ต่างๆ ดว้ยค่ะ โตะ๊นั่งมีใหเ้ลือกทั้งดา้นในร้านที่ติดเครื่...

ประเภทอาหาร : อื่นๆ, หลากหลายประเภท
หมวดหมู่ : คาเฟ่, ชิลล์เอาต์
Add to Travel Planner
ร้าน Take A Break

อย่าลมื แวะเวยีนมาชิมกันเยอะๆ นะค่ะ

ประเภทอาหาร : ของหวาน
หมวดหมู่ : คาเฟ่, ชิลล์เอาต์
Add to Travel Planner
ร้าน The Sea Co-working Space

เขตเมืองภูเก็ต

นั่งทา งาน ในบรรยากาศสบายๆ เป็นร้านนั่งเล่นในอีกแนวคิดอีกมุมมอง นั่งเล่นหรือจะประชุมกลุ่มย่อย เราแอบแบ่งให้ว่ามี 3 โซน 1.มีพื้นที่สา หรับการทา งานกลุ่มย่อย ประชุมกลุ่มลบั ^^ จะนั่งนานแค่ไหนก็ได ้(มีเ...

ประเภทอาหาร : ของหวาน, อื่นๆ
หมวดหมู่ : คาเฟ่, ชิลล์เอาต์
Add to Travel Planner
ร้าน Wake Up

เขตเมืองภูเก็ต

นั่งสบายๆๆ เจ้าคราฟเพียบบบ เป็นร้านนั่งเล่น สบายๆ ร้านกวา้งขวาง มีหลายโตะ๊ นั่งชิว 10 คน ก็สบายๆ มีทั้งชา กาแฟ italian soda, yogurt smoothie, fruit juice (ทาน strawberry yogurt smoothie ไม่ค่อยประท...

Add to Travel Planner
ผลลัพธ์ 1-10 ของทั้งหมด 77
Save this search
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 > >|