แผนการท่องเที่ยว

จำนวนคอลเลคชั่น: 0

แผนที่สร้างแล้ว: 0

ข้อมูลจังหวัด

ค้นหาร้านอาหาร

ปลายทาง : หมวดหมู่ : โดยประเภทอาหาร : ราคาต่อหัว : คีย์เวิร์ด :

อาหารและเครื่องดื่ม ภูเก็ต

ปลายทาง :

ภูเก็ต

หมวดหมู่ :

ครอบครัว

ประเภทอาหาร :

ทั้งหมด

ช่วงราคา :

ทั้งหมด

จัดเรียงตาม :

ผลลัพธ์ต่อหน้า :

ผลลัพธ์ 1-10 ของทั้งหมด 368
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >|
ร้าน โรงแรมเพิร์ลโฮเต็ล (PEARL HOTEL)

เขตเมืองภูเก็ต

ร้านอาหารจีน บรรยากาศมองววิเมืองภูเก็ต ร้านอาหารจีน ั้นบนสุดของโรงแรม ตกแต่งดว้ยบรรยากาศแบจีน สตรใหม่ เหมาะ สวย น่านั่ง แสน โรแมนติก อีกทีนงที่อยากแนะนา หลายคนมองว่าราคาแง บอกดเ้ลยว่า ราคาเหมาะสมกับ...

ประเภทอาหาร : จีน
หมวดหมู่ : ครอบครัว
Add to Travel Planner
ร้าน ลองชิมแล

เขตเมืองภูเก็ต

อร่อย ถูกใจพุดๆ ร้านโปรดไปเลย ร้านอาหาร ที่ไม่ธรรมดา รสชาดดีสุดๆในย่านนาบอน ภูเก็ต บนถนนเจา้ฟ้าตะวนัออก เขา้ซอยมานิดเดียว ซา้ยมือ อาหารแต่ละจาน รสชาดเยยี่มเลย ของสดพดุๆ มาทานครั้งแรก ก็เล่นพุงกางกันเล...

ประเภทอาหาร : ไทย, หลากหลายประเภท
หมวดหมู่ : ครอบครัว
Add to Travel Planner
ร้าน ลาคาซ่า

หาดป่าตอง

Promotion พซิซ่าถาดกลาง 99 บาท . ร้าน LA CASA ร้านอาารอิตาเี่ยน นงวดภูเก็ต ร้านนีคนเยอะริง เนื่องาก่วงนีทางร้านด Promotion พิเเอาูกคา้ โดยการดราคาพิ่าาดกาง เือเพียง 99 บาทเท่านน พิ่าที่นี่แป้งบาง กรอบ...

หมวดหมู่ : ครอบครัว
Add to Travel Planner
ร้าน ล้านเล่า

เขตเมืองภูเก็ต

บรรยากาศดี อาหารอร่อย ร้านนี้ชื่อว่า "ลา้นเล่า" อยู่แถวสามกอง มีที่จอดรถ บรรยากาศดี วนันี้มาทานกับเพื่อนที่ทา งานค่ะ สั่งเมนูดงันี้ แกงส้มกุ้งผกับุง้ ไข่ลูกเขย หมูสะดุง้ ขา้วผดักุ้ง ยา หมูทอด ยา ปลาฉิ...

ประเภทอาหาร : ไทย
หมวดหมู่ : ครอบครัว
Add to Travel Planner
ร้าน ลาบจันทร์เพ็ญ

เขตเมืองภูเก็ต

-

ประเภทอาหาร : ไทย
หมวดหมู่ : ครอบครัว
Add to Travel Planner
ร้าน ลุงกุ้งเมี่ยงปลา

เขตเมืองภูเก็ต

เมี่ยงปลาเผาอร่อย ผักสดสะอาด ราคาโอเค มื้อเยน็นี้ขอแนะนำ ร้าำนอำาำร้อร้ออย กล้ลาบหาำกละะะ ืืออร้าำน “ุ้งลุาง เมีอยงป้ำเผำ” ร้าำนอยูอานำา ธนำคำร้ไทยพำณิืย ์สำขำละะะ ร้าำนจะเปิก 4 โมงเยน็...

ประเภทอาหาร : ไทย
หมวดหมู่ : ครอบครัว
Add to Travel Planner
ร้าน โลบะตลาดเหนือ

เขตเมืองภูเก็ต

บรรยากาศแบบเหมือนอยู่แถวบ้านตอนเราเด๊กๆเลย เมนูโลบะ ก้อมีพวกหมู แบบใส้พะโลแหง้ บวกกับน ้ำจิ้มซีอิ้ว แบบสูตรของร้ำน รสหวำนนิดๆ ผม ว่ำทำนง่ำยดีครับ ไม่เลี่ยนลิ้น ส่วน หมี่หุน้ จะมีน ้ำซุปกระดูกหมู มำด...

ประเภทอาหาร : ไทย
หมวดหมู่ : ครอบครัว
Add to Travel Planner
ร้าน วิไล

เขตเมืองภูเก็ต

อาหารพนื้เมือง ในบรรยากาศเมืองเก่า อาหารพื้นเมืองชือ่แปลกๆเยอะ รสเยยี่ม บรรยากาศเมืองเก่า นกัท่องเที่ยวตรึม

ประเภทอาหาร : ไทย
หมวดหมู่ : ครอบครัว
Add to Travel Planner
ร้าน สเต็กสวนหลวง สเต็กสวนหลวง

เขตเมืองภูเก็ต

ร้านสเต็ก ราคาไม่แพง ร้านสเตก็สวนหลวง อยู่ใกลก้ับสวนหลวงเลยค่ะ ถา้จา ไม่ผดิ ร้านจะปิดวนัเสาร์ค่ะ เพราะเคยไปวนั เสาร์แลว้ร้านปิด ร้านเปิดตอนเยน็ถึงค่ าๆ ค่ะ ร้านนี้จะไม่มีที่จอดรถ เป็นร้านขา้งทาง ตอ้...

ประเภทอาหาร : สเต็ก
Add to Travel Planner
ร้าน ส้มตำป้าน้อย

เขตเมืองภูเก็ต

ร้านส้มต าป้าน้อย อาหารอีสานรสแซ่บ อร่อยเกือบทุกเมนู ที่ทานประประจา คือส้มตา ไทย ตา ปูปลาร้า และน ้าตก อร่อยมวา๊กกกกกกกคร้า จ านวนทนี่ั่ง 11 - 40 ที่นั่ง

ประเภทอาหาร : ไทย
หมวดหมู่ : ครอบครัว
Add to Travel Planner
ผลลัพธ์ 1-10 ของทั้งหมด 368
Save this search
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >|