แผนการท่องเที่ยว

จำนวนคอลเลคชั่น: 0

แผนที่สร้างแล้ว: 0

ข้อมูลจังหวัด

ค้นหาร้านอาหาร

ปลายทาง : หมวดหมู่ : โดยประเภทอาหาร : ราคาต่อหัว : คีย์เวิร์ด :

อาหารและเครื่องดื่ม ภูเก็ต

ปลายทาง :

ภูเก็ต

หมวดหมู่ :

ชิลล์เอาต์

ประเภทอาหาร :

ทั้งหมด

ช่วงราคา :

ทั้งหมด

จัดเรียงตาม :

ผลลัพธ์ต่อหน้า :

ผลลัพธ์ 1-10 ของทั้งหมด 102
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >|
ร้าน โรตี 99

ร้านโรตี ราคาถูก ร้านโรตี 99 ร้านโรตีรถเขน็ ตั้งอยู่หนา้ที่ทา การไปรษณีย ์สาขากะทู ้จงัหวดัภูเก็ต เคยขบัรถผ่าน คน เยอะตลอดค่ะ วนันี้ก็เช่นกัน หลงัจากที่กินอาหารจากร้านส้มตา ปูมา้ 2 มา เลยแวะซื้อโรตี...

ประเภทอาหาร : ของหวาน
Add to Travel Planner
ร้าน อร่ามคอนเนอร์

เขตเมืองภูเก็ต

ร้านเค้กน่ารักๆ ร้านเคก้ กาแฟน่ารักๆร้านเล็กๆติดกับเคา้เตอร์ทวัร์ นั่งนอกร้านรับลมสบายๆกับบรรยากาศตอนค่ าๆ ก็โอเครนะค่ะ เคก้อร่อยเจา้ของร้านเป็นกันเองน่ารักดีค่ะ ชาวต่างชาติมกัมานั่งชิบกาเเฟกัน เราช...

ประเภทอาหาร : ของหวาน
หมวดหมู่ : คาเฟ่, ชิลล์เอาต์
Add to Travel Planner
ร้าน อันดามันคอฟฟี่คอมปะนี

เขตเมืองภูเก็ต

รบด้กบราาร่เที่ยว ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยว เพรำะะนั้นรำคำขำ้วของอะไรก็จะแปรผนัตำมนกัท่องเที่ยว ดงันั้นไอกรีม 1 ลูก และวำเิลทูโก ไอกรีม ที่สั่ง จงอยู่ที่ร่วม 200 บำท แต่ก็ยงัเป็นเรื่องที่เขำ้ใจแ...

ประเภทอาหาร : ของหวาน, ไอศกรีม
หมวดหมู่ : คาเฟ่, ชิลล์เอาต์
Add to Travel Planner
ร้านศรีตรัง (SITRANG RESTAURANT)

เขตเมืองภูเก็ต

ติ่มาน่งสด เหมือนร้านติ่มซา ทั่วไป อาจเพราะภูเก็ตค่าครองชีพสูง ราคาต่อเข่งและประมาณเลยดูแพงไป สา หรับเข่งละ 20 บาท หนา้ไข่เคม็บางมาก เหมือนหั่นไข่แดงสัก 8ซีก น ้าจิ้มเมื่อเทียบกับหาดใหญ่ถือว่าแพข้าด (...

ประเภทอาหาร : จีน
หมวดหมู่ : ชิลล์เอาต์
Add to Travel Planner
ร้าน ฮาร์ดร็อคคาเฟ่ Patong Phuket

หาดป่าตอง

Rock with famous Cafe' เขา้ร้านดงั เนน้ดื่ม เคลา้ดนตรี . . ร้านนี้มีแต่ชาวต่างชาติมานั่งกัน ส่วนใหญ่ก็นั่งดื่ม เมนูจะมีคอ็กเทลใหเ้ลือกมากมาย แต่พอเป็นเบียร์กับมี choice นอ้ยมาก เลยไม่ไดด้ั่งใจ สั่งสิง...

หมวดหมู่ : ชิลล์เอาต์
Add to Travel Planner
ร้าน ไอเบอร์รี่ เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต

เขตเมืองภูเก็ต

ไอศกรีมโฮมเมดเกรดพรีเมี่ยม เข้มข้นถึงรสชาติจริงๆครับ ไอศกรีมไอเบอรี่ หากใครไดช้ิม จะรู้ถึงความเขม้ขน้ พิถีพิถนั ในการผลิตมากครับ เมื่อก่อนทางร้านมีแค่ ไอศกรีมกับเครื่องดื่ม แต่ไม่กี่ปีที่ผ่านมา ไอ...

ประเภทอาหาร : ไอศกรีม
หมวดหมู่ : คาเฟ่, ชิลล์เอาต์
Add to Travel Planner
ร้าน Classic Barn Bangkok-Phuket

เขตเมืองภูเก็ต

มองหาร้านเค้ก-กาแฟ อ่านหนังสือสงบๆ นั่งชิวๆ แถมรสชาติอร่อย ต้องร้านนีค้่ะ ครังแรกที่ไปลอง ติดจ New York Cheese Cake มากค่ เคร่องด่มก็อร่อย เม้น้ คุยกับเจา้องร้าน เคา้ทา เคก้เองทุกอย่างเลย แลตังจทา มาก...

ประเภทอาหาร : ของหวาน, อื่นๆ
หมวดหมู่ : คาเฟ่, ชิลล์เอาต์
Add to Travel Planner
ร้าน Coffee talk

เขตเมืองภูเก็ต

ร้านน่านั่ง แอร์เยน็สบาย ววิดี ริมทะเล กาแฟหอมม๊ากกกกกกก จดัร้านน่ารัก น่านั่งมาก บรรยากาศสบายๆ ^^,

ประเภทอาหาร : อื่นๆ
Add to Travel Planner
ร้าน Duc De Praslin Belgium เซ็นทรัลเฟสติวัล

เขตเมืองภูเก็ต

ช๊อกโกแลตอร่อย แต่เครื่องดื่มต้องปรับปรุง! Duc De Praslin (ดุ๊ค เดอ พราแลง) เป็นร้านขายช็อกโกแลตสญัชาติเบลเยยี่ม โดยตวัร้านจะตั้งอยู่ที่ ชั้นสองของเซ็นทรัลเฟสติวลั (ตรงขา้ม iberry).. จริงๆที่กรุงเทพ...

ประเภทอาหาร : ของหวาน
Add to Travel Planner
ร้าน Flints-one Bakery

เขตเมืองภูเก็ต

ร้านเบเกอรี่/อาหารอิตาเลยี่น รสชาติอร่อย ร้านฟลิ้นส์-วนั (หลายคน อาจจะอ่านว่าฟลิ้นส์โตน) เป็นร้านเบเกอรี่ และ อาหารอิตาเลี่ยน เจา้แรกๆของหาด ราไวยค์รับ ในร้านมีขายเบเกอรี่อบ สไตลโ์ฮมเมด เคก้ต่างๆ น...

Add to Travel Planner
ผลลัพธ์ 1-10 ของทั้งหมด 102
Save this search
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >|