แผนการท่องเที่ยว

จำนวนคอลเลคชั่น: 0

แผนที่สร้างแล้ว: 0

ข้อมูลจังหวัด

ค้นหาร้านอาหาร

ปลายทาง : หมวดหมู่ : โดยประเภทอาหาร : ราคาต่อหัว : คีย์เวิร์ด :

อาหารและเครื่องดื่ม ภูเก็ต

ปลายทาง :

ภูเก็ต

หมวดหมู่ :

ซื้อกลับบ้าน

ประเภทอาหาร :

ทั้งหมด

ช่วงราคา :

ทั้งหมด

จัดเรียงตาม :

ผลลัพธ์ต่อหน้า :

ผลลัพธ์ 1-10 ของทั้งหมด 29
หน้า: 1 2 3 > >|
ร้านขนมพื้นเมืองภูเก็ต ตลาดเกษตร 1

เขตเมืองภูเก็ต

ขนมหวานพืน้เมืองภูเกต็ ยามเช้า มีแผงหลายๆร้านที่ขายขนมพื้นเมือง ของคนภูเก็ต สามารถเลือกซื้อไดต้ามอธัยาศยั อาทิ ขา้วเหนียว ตดั บะจ่างสไตลภ์ูเก็ต มีหลายขนาดตั้งแต่ใบละ 5 , 10 , 20 และ 25 บาท ขนมอาโป้ง...

ประเภทอาหาร : ของหวาน
หมวดหมู่ : ซื้อกลับบ้าน
Add to Travel Planner
ร้านขนมครกจี้ตา ใต้ต้นฉ่ำฉ่า

เขตเมืองภูเก็ต

สะอาด รสชาติอร่อยมากกก หอมหวาน ผลติด้วยกรรมวธิีธรรมชาติ อร่อยมาก หาทานยาก อยากใหม้าชิมกันค่ะ

ประเภทอาหาร : ของหวาน
หมวดหมู่ : ซื้อกลับบ้าน
Add to Travel Planner
ร้านขนมกุ่ยช่าย

เขตเมืองภูเก็ต

ขนมบ ารุงสุขภาพ ร้านขนมกุ่ยช่าย ตั้งอยู่ภายในอาคารพนูผล ตรงขา้มชมรมธนาคารจงัหวดัภูเก็ต อาหารเด่น คือ ขนมกุยช่าย ขนมผกักาด ผดัไท และมีอาหารตามสั่งอื่น ๆ พร้อมก๋วยเตี๋ยวตม้ยา และกระเพราะปลาบริการ ร้านน...

ประเภทอาหาร : ของหวาน
หมวดหมู่ : ซื้อกลับบ้าน
Add to Travel Planner
ร้าน Chicco Di Caffe By Lavazza

เขตเมืองภูเก็ต

รสชาติดี ขาดแต่บรรยากาศ มาลองเมนูกาแฟเจเฉพาะช่วงเทศกาลกินเจค่ะ เห็นใชน้มถั่วเหลืองยหี่้อ So Good ซ่ึงเราชอบดื่มดว้ย ที่ร้านทา คาราเมล มคัคอิาโต ้(110 บาท) ออกมาใชไ้ดเ้ลย หอมคาราเมล และรสของนมถั่วเหล...

ประเภทอาหาร : อื่นๆ
หมวดหมู่ : ซื้อกลับบ้าน
Add to Travel Planner
ร้าน JujuBake

เขตเมืองภูเก็ต

เครปเค้ก ราดซอสสตรอเบอรี่ อร่อยเว่อร์ เครปเคก้เนื้อนุ่ม ราดดว้ยซอสสตรอเบอร่ี อร่อยก าลงัดี แนะนา เลย ถา้มีโอกาสกลบัไปภูเก็ต ตอ้งไปกินอีก แน่นอน

ประเภทอาหาร : ของหวาน
หมวดหมู่ : ซื้อกลับบ้าน
Add to Travel Planner
ร้าน Sweet Room ชานมไต้หวัน อิ๋นฉา

เขตเมืองภูเก็ต

Refresh your life, delight together ร้าน sweet room เป็นร้านขายชาไตห้วัน ทั้งชานม ชาเขียวมะลิ และชาผลไมอ้ื่นๆ ตามแต่ทลีู่กคา้จะ สั่ง ชาที่นี่รสชาติเขม้ขน้ ชื่อแบรนดว์่าชาอิ๋นฉา ทอ๊ปปิ้งก็มีใหเ้ล...

ประเภทอาหาร : อื่นๆ
Add to Travel Planner
ร้าน กล้วยปิ้งบันเทิง

เขตเมืองภูเก็ต

กล้วยปิ้งอร่อยนา ้จมิ้หวานมัน ว่างๆใครไม่รู้กินอะไรลองหากล้วยปิ้งกินรองทอ้งหรือเป็นของหวานของว่างก็อร่อย กลว้ยปิ้งบนัเทิงเป็น ร้านขายของริมทางเป็นรถเขน็ อยู่แถวๆหนา้เทคนิคภูเก็ต ที่นี่ขายกลว้ยปิ้งและม...

ประเภทอาหาร : ของหวาน
หมวดหมู่ : ซื้อกลับบ้าน
Add to Travel Planner
ร้าน กันและกันปาท่องโก๋

เขตเมืองภูเก็ต

าเ้มอกว่าอร่อยกว่ากย ร้านปาโก๋ใหม่ขายมาไดไ้ม่นาน แต่พอลองกินแลว้หยดุไม่ได้ เดิมซื้อที 10 บาท หลงั ๆ เป็น 20-30 ล่าสุด 50 บาทก็หมดครับท่าน ทอดร้อนๆ เพราะคนรอคิวซื้อหมด ไม่ค่อยเหลือ ขนาดนอ้งไซ...

ประเภทอาหาร : อื่นๆ
หมวดหมู่ : ซื้อกลับบ้าน
Add to Travel Planner
ร้าน กุลธิดา ขนมหวาน

เขตเมืองภูเก็ต

ขนมหวานยามคา ่คนื กุลธิดา ขนมหวาน พกิัดร้าน อยู่ฝั่งตรงขา้มสวนหลวง ร้านเปิดตอนเยน็ๆ ถึงกลางค่ ากลางคืน เรียกไดว้่าหวานๆกลางคืน ขนมหวานเยอะแยะมากมาย ละลานตา เลือกไม่ถูกเลยทีเดียว ทั้งขา้วเหนียว...

ประเภทอาหาร : ของหวาน
หมวดหมู่ : ซื้อกลับบ้าน
Add to Travel Planner
ร้าน ขนมหวานหล่อโรง

เขตเมืองภูเก็ต

ขนมหวาน ขนมไทย อร่อยๆ ราคาไม่แพง ค่ ำนี้ ชวนเพื่อนๆ มำอว้นกับเรำดว้ยร้ำนขนมหวำนร้ำนนี้ค่ะ “ร้ำนขนมหวำนหล่อโรง” จริงๆ แลว้ ร้ำนนี้ไม่มีชื่อนะคะ ร้ำนอยู่เยื้องๆ กับคลินิกหมอนรำ เป็นร้ำนขำย...

ประเภทอาหาร : ของหวาน
หมวดหมู่ : ซื้อกลับบ้าน
Add to Travel Planner
ผลลัพธ์ 1-10 ของทั้งหมด 29
Save this search
หน้า: 1 2 3 > >|