แผนการท่องเที่ยว

จำนวนคอลเลคชั่น: 0

แผนที่สร้างแล้ว: 0

วังพญาไท

วังพญาไท

เดิมสถานที่แห่งนี้เป็นสวนและทุ่ง นามว่า ทุ่งพญาไท พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 มีพระบรมราชโองการรับสั่งให้สร้างพระตำหนักหลังใหม่ เพื่อเป็นทั้งที่ประทับพักผ่อนและเพื่อทดลองทำการเกษตร พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญก็เคยจัดขึ้น ณ ที่แห่งนี้หลายต่อหลายครั้ง จวบจนกระทั่งพระองค์เสด็จสวรรคต พระนางเจ้าเสาวภา (สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พระพันปีหลวง) ได้เสด็จมาประทับที่นี่ และในภายหลัง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 มีพระราชโองการรับสั่งให้ก่อสร้างพระที่นั่งตามศิลปะแบบตะวันตก

ครั้นแล้วเสร็จ พระองค์โปรดเกล้าฯพระราชทานนามวังแห่งนี้ว่า พระราชวังพญาไท และมีรับสั่งให้ย้ายดุสิตธานี หรือ เมืองจำลองการปกครองระบอบประชาธิปไตยมาไว้ในเขตพระราชฐานแห่งนี้ด้วยเช่นกัน

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 การรถไฟแห่งประเทศขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดัดแปลงพระราชวังแห่งนี้เป็นโรงแรมพญาไท ต่อมา เมื่อกิจการวิทยุกระจายเสียงเริ่มเปิดดำเนินการวังพญาไทจึงกลายเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งแรกของประเทศ

ภายหลัง วังพญาไทผ่านการดัดแปลงให้เป็นโรงพยาบาลทหาร และในปัจจุบันนี้กลายมาเป็นโรงพยาบาลพระมงกุฎฯ อาคารเก่าบางส่วนได้รับการบูรณะโดยกรมศิลปากร แต่อย่างไรก็ดี กลับไม่เหลือร่องรอยของเมืองจำลองดุสิตธานีแล้ว ที่นี่เปิดให้เข้าชม ทุกวันเสาร์ เวลา 9.30 – 13.30 น.