แผนการท่องเที่ยว

จำนวนคอลเลคชั่น: 0

แผนที่สร้างแล้ว: 0

วัดท่าสุทธาวาส

วัดท่าสุทธาวาส

เล่าขานตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วัดท่าสุทธาวาสเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างมาแต่สมัยอยุธยาตอนต้น ในเส้นทางเดินทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องด้วยชัยภูมิที่ลำน้ำบริเวณนี้ตื้นเขินมาก จนสามารถเดินข้ามได้สะดวกทุกฤดูกาล การทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเกือบทุกครั้ง จึงจะรวมพลแล้วเดินทัพข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ณ บริเวณนี้

แต่ในกาลปัจจุบัน วัดท่าสุทธาวาสอยู่ในทำเลซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยใหญ่ จนทำให้ราษฎรประสบความเดือดร้อนเป็นอันมาก ทำให้วัดท่าสุทธาวาส ได้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ในการเสด็จเยี่ยมราษฎรมาแล้วถึง 24 ครั้ง นับจากปี 2519 เป็นต้นมา ในการทรงงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนนั้นเอง ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชากุมารี โปรดเกล้าฯ ให้บูรณะวัดท่าสุทธาวาส และโปรดเกล้าฯ ให้ช่างจากกรมศิลปากร ช่างจากในวัง อาจารย์ และนักเรียนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ เขียนภาพจิตกรรมฝาผนังพระอุโบสถซึ่งงดงามโดดเด่นไม่เหมือนใคร

ภาพจิตรกรรมฝาผนังของวัดท่าสุทธาวาส ประกอบด้วย ภาพไตรภูมิ ภาพเรื่องมหาชนก ภาพลายรวงข้าว สัญลักษณ์ของจังหวัดอ่างทอง ภาพเรื่องสงครามยุทธหัตถี ภาพเรื่องเมืองอ่างทอง เรื่องตำบลบางเสด็จ และภาพครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชโอรส พระราชธิดา เสด็จประทับ ณ พระราชวังบางปะอิน เมื่อครั้งเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ปี 2516 – 2517 และภาพผลมะม่วง ฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บนฝาผนังอุโบสถอีกด้วย