แผนการท่องเที่ยว

จำนวนคอลเลคชั่น: 0

แผนที่สร้างแล้ว: 0

วัดมหาธาตุ

วัดมหาธาตุ

ชมปรางค์และโบสถ์เก่า

วัดมหาธาตุเสมือนเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองของพระนคร มักสร้างไว้กลางใจเมือง มีองค์ปรางค์สูงเด่นตระหง่านมองเห็นได้ทุกทิศทาง วัดมหาธาตุเป็นโบราณสถานที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจ ด้วยเป็นวัดใหญ่และสำคัญ ปัจจุบันกรมศิลปากรได้บูรณะชุดแต่งแล้ว สามารถเข้าชมได้อย่างสะดวก

ที่ตั้ง

ต.ท่าวาสุกรี ตรงหัวมุม ถ.นเรศวร ตัดกับ ถ.ชีถุน จ.อยุธยา

ประวัติ

ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นมาแต่ครั้งใด ณ ปาน้ำ สันนิษฐานจากรูปแบบศิลปะที่พบในโบราณสถานแห่งนี้ว่าอาจมีมาก่อนการตั้งกรุงศรีอยุธยาก็เป็นได้ มีการค้นพบพระพุทธรูปหินสมัยลพบุรี และพระสมัยทวารวดีนั่งห้อยพระบาท (ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่วัดหน้าพระเมรุ) นอกจากนี้ปรางค์ประธานซึ่งก่อตั้งด้วยศิลาแลงนั้นเป็นศิลปะอโยธยาร่วมสมัยกับศิลปะบายนของเขมรซึ่งล้วนมีมาก่อนอยุธยาทั้งสิ้น ภายในปรางค์เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ วัดมหาธาตุในอดีตจึงไม่ได้มีเพียงประชาชนมากราบไหว้เท่านั้น ทว่ายังเป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีสำคัญด้วย จนเมื่อสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้สร้างวัดพระศรีสรรเพชญ์แล้ว จึงได้ย้ายไปประกอบพระราชพิธีที่นั่นแทน

สิ่งน่าสนใจ

แผนผังการตั้งวัด

แผนผังการตั้งวัดมหาธาตุเป็นแบบอยุธยาตอนต้น ซึ่งส่งอิทธิพลต่อมายังยุคหลัง คือมีวิหารขนาดใหญ่อยู่ด้านหน้า ถัดไปเป็นปรางค์องค์ใหญ่ และมีโบสถ์อยู่หลังวัดเห็นได้ว่าสมัยโบราณให้ความสำคัญแก่วิหารมากกว่าโบสถ์ เพราะนอกจากจะตั้งอยู่ด้านหน้าวัดแล้ว ยังมีขนาดใหญ่กว่าโบสถ์มาก

ปรางค์ประธาน

เมื่อยอดปรางค์หักโค่นลงมานั้น พบว่าภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุในผอบซึ่งทำด้วยวัสดุต่างกันซ้อนอยู่ถึงเจ็ดชั้น และมีเครื่องประดับมีค่าอีกหลายอย่าง เช่น ปลาทำด้วยหินอ่อน ข้างในมีตลับทองคำ ฝาทำเป็นรูปสิงโต โคมทองคำสานประดับทับทิม แหวนทองคำ ฯลฯ ปัจจุบันได้นำไปเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา

โบสถ์

ผนังโบสถ์ซึ่งเหลืออยู่เพียงบางด้านนั้น มีการเจาะหน้าต่างเป็นซี่ลูกกรงที่เรียกว่า ลูกมะหวด เพื่อให้อากาศถ่ายเท เป็นรูปแบบที่นิยมกันในสมัยอโยธยาถึงอยุธยาตอนต้น ก่อนที่จะมีการเจาะหน้าต่างบานใหญ่ๆ เพราะมีความชำนาญเชิงช่างมากขึ้น

เจดีย์

บริเวณวัดมีเจดีย์รูปแบบต่างกันหลายองค์ ทั้งเจดีย์ทรงลังกาคล้ายระฆังคว่ำ เจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง รวมถึงปรางค์องค์เล็กๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นศิลปะต่างยุคหลากสมัย เนื่องจากวัดแห่งนี้มีการบูรณะซ่อมแซมหลายครั้งนั่นเอง