แผนการท่องเที่ยว

จำนวนคอลเลคชั่น: 0

แผนที่สร้างแล้ว: 0

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)

วัดโพธิ์

วัดโพธิ์ตั้งอยู่ด้านหลังของพระบรมมหาราชวัง ใกล้กับท่าเตียน วัดใหญ่แห่งนี้แต่เดิมเรียกว่า วัดโพธาราม สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้บูรณะปฏิสังขรณ์จนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2332 พร้อมทั้งอัญเชิญบรรดาพระพุทธรูปจากวัดเก่าในที่ต่างๆของประเทศที่ถูกทิ้งร้างมาประดิษฐานไว้

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯให้มีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่อีกครั้งเพื่อให้วัดแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และศิลปะ ใช้เวลา 16 ปีจึงแล้วเสร็จ มีการจารึกบทความจากตำราต่างๆซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้อันหลากหลายลงไปที่แผ่นหินอ่อนและวางไว้ตามศาลาในวัด และบนประติมากรรมจากหิน ด้วยเหตุนี้วัดโพธิ์จึงกลายเป็นแหล่งความรู้ของผู้คนจากทุกชนชั้น จนมีการกล่าวว่าที่แห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย

พระพุทธรูปที่สำคัญได้แก่ พระพุทธเทวปฏิมากรในลักษณะปางสมาธิ ซึ่งเป็นพระประธานของวัดนี้ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนำมาจากวัดสี่หน้า และพระพุทธไสยาสน์หรือพระนอนองค์ใหญ่ ประดิษฐานอยู่ ณ พระวิหารของวัด สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พื้นพระบาทมีการฝังหอยมุกเป็นลวดลายภาพมงคล 108 ประการ

ตำหนักวาสุกรี เป็นที่ประทับของสมเด็จพระสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส หนึ่งในกวีชั้นเลิศของสมัยรัตนโกสินทร์ องค์การยูเนสโกยังได้ยกย่องท่านเป็นกวีดีเด่นของโลกอีกด้วย

โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดโพธิ์เป็นสถานที่สอนสั่งเรื่องการเตรียมยาสมุนไพร และการวินิจฉัยโรค ตลอดจนการนวดแผนโบราณ เห็นได้จากรูปปั้นที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบัญชาให้รวบรวมขึ้น การสอนนั้นสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง อีกทั้งทุกๆวัน จะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ มาศึกษาและนวดที่โรงเรียนแห่งนี้ ดังนั้นจึงถือว่าวัดโพธิ์เป็นศูนย์กลางการศึกษาของสาธารณะแห่งแรก และบางครั้งยังเรียกว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศอีกด้วย