แผนการท่องเที่ยว

จำนวนคอลเลคชั่น: 0

แผนที่สร้างแล้ว: 0

นโยบายและแผนการตลาด

แนวทางการดำเนินงานปี ๒๕๕๗

๑. แนวทางการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว  ประกอบด้วย ๕ ประเด็นหลัก  ดังนี้
       ๑) เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย  โดยการสร้างแบรนด์ประเทศให้แข็งแกร่งและแตกต่างจากคู่แข่งอย่างชัดเจน  เน้นนำส่งภาพลักษณ์เชิงคุณค่าของไทยสู่จิตใจของนักท่องเที่ยวด้วยเอกลักษณ์ “ความเป็นไทย”  และการสร้างความประทับใจผ่านประสบการณ์ที่น่าจดจำ  เพื่อการเป็นจุดหมายปลายทางที่ใฝ่ฝัน ของนักท่องเที่ยว
       ๒) เร่งการเติบโตของรายได้ทางการท่องเที่ยว  พร้อมสร้างสมดุลสู่ความยั่งยืนทางการท่องเที่ยวใน ๓ มิติหลัก  คือ
   มิติโครงสร้างทางการตลาด :
        - ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติ  ควบคู่กับการส่งเสริมตลาดคนไทย
        - ให้ความสำคัญกับการขยายตลาดลูกค้าเก่า  ควบคู่การเจาะตลาดลูกค้าใหม่และการเติบโตของตลาดระดับบนและตลาดระดับกลาง
        - ให้ความสำคัญกับการกระจายการเดินทางทั้งในเชิงพื้นที่ระหว่างแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรอง  และช่วงเวลาท่องเที่ยวระหว่าง High Season และ Low Season
   มิติมูลค่า-คุณค่า : ให้ความสำคัญกับการ “เพิ่มมูลค่า” ทางการตลาดควบคู่กับการนำส่ง “คุณค่า” ทางจิตใจแก่นักท่องเที่ยวผ่านประสบการณ์ที่ได้รับจากการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย  พร้อมส่งมอบคุณค่าทางการท่องเที่ยวที่ดีสู่สังคม  มากกว่าการมุ่งเน้นการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว
   มิติประโยชน์จากการดำเนินงาน : สร้างประโยชน์จากการส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้เกิดผลเชิงบวกทั้งต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
       ๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์สินค้าการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ของไทยให้เกิดมูลค่า (Value Oriented) ในสินค้าและบริการที่สามารถเข้าถึงจิตใจและสร้างประสบการณ์ร่วมแก่นักท่องเที่ยวได้อย่างแท้จริง
       ๔) บูรณาการทำงานอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาเครือข่ายภาคีทั้งภายในและภายนอกอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  รวมทั้งการประสานความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับพันธมิตรคู่ค้า (Strategic Partners)  และกระชับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)
       ๕) เสริมสร้างความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (Thailand and Beyond)  เปลี่ยนคู่แข่งขันเป็นคู่ค้าเพื่อขยายโอกาสทางการตลาด  และรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นทั้งจุดเริ่มต้น (Entry) และจุดส่งท้าย (Exit) ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน
๒. แนวทางการบริหารจัดการองค์กร  ประกอบด้วย ๔ ประเด็นหลัก  ดังนี้
       ๑) พัฒนาข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว  เพื่อให้องค์กร ททท. เป็นศูนย์กลางปฏิบัติการอัจฉริยะด้านการท่องเที่ยว (Intelligence Center)  และเป็นสถาบันชั้นนำด้านการตลาดการท่องเที่ยว  (TAT Academy) ในภูมิภาคอาเซียน  พร้อมทั้งผลักดันให้มีการดำเนินงานเชิงรุกในการกำหนดทิศทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศ  และการวางแผนกลยุทธ์เพื่อรับมือความเสี่ยงและภาวะวิกฤตทุกรูปแบบ
       ๒) พัฒนาระบบสารสนเทศองค์กรและการบริหารจัดการเชิงคุณภาพตามมาตรฐานสากล รวมทั้งการลดระยะเวลาและขั้นตอนการทำงานให้คล่องตัวมากขึ้น มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ควบคุม และตรวจสอบได้
       ๓) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารบุคลากรและพัฒนาบุคลากรรวมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีคิด (Mindset)  เสริมสร้างค่านิยมองค์กร TAT’ SPIRITS ควบคู่ไปกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม  ชุมชน และสิ่งแวดล้อม  เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นนำที่มีความสำคัญระดับประเทศ (National Significance)
       ๔) มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มและบริหารจัดการทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครองของ ททท. ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในด้านมูลค่าและคุณค่า                                                                                                                                                                                                          ดาวน์โหลดแผนการตลาดการท่องเที่ยวปี 2557 คลิกที่นี่