แผนการท่องเที่ยว

จำนวนคอลเลคชั่น: 0

แผนที่สร้างแล้ว: 0

สถิตินักท่องเที่ยว

เรียนทุกท่านทราบ ข้อมูลสถิติตั้งแต่เดือนมกราคม 2551 เป็นต้นมา การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เป็นภาระกิจของสำนักพัฒนาการท่องเที่ยว กรุณาติดต่อโดยตรงกับ สำนักพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โทรศัพท์หมายเลข 0 2219 4010-7 ต่อ 103 หรือ 442 เว็บไซต์ www.tourism.go.th

ข้อมูลสถิติเว็บไซต์เดิม

เว็บไซต์: http://www2.tat.or.th/stat/web/static_index.php