แผนการท่องเที่ยว

จำนวนคอลเลคชั่น: 0

แผนที่สร้างแล้ว: 0

Search Tour Package

ปลายทาง หมวดหมู่ ตามกิจกรรม ระยะเวลา ราคา คีย์เวิร์ด
เที่ยวงานลอยกระทง–สุโขทัย–ศรีสัชนาลัย–ไหว้พระ–พระนครศรีอยุธยา–มรดกโลก
เที่ยวงานลอยกระทง–สุโขทัย–ศรีสัชนาลัย–ไหว้พระ–พระนครศรีอยุธยา–มรดกโลก

เที่ยวงานลอยกระทง–สุโขทัย–ศรีสัชนาลัย–ไหว้พระ–พระนครศรีอยุธยา–มรดกโลก

อัตรา : Upon Request
ระยะเวลา : 2 วัน / 1 คืน
ปลายทาง : สุโขทัย
กิจกรรม : ประวัติศาสตร์,วิถีชุมชน
เหมาะสำหรับ : เที่ยวครั้งแรก , เยาวชน , ครอบครัว , ผู้หญิง , เกย์และเลสเบี้ยน

ข้อมูลทั่วไปของทัวร์ :

หนุ่มสาวทัวร์ พาท่านร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า อยูธยาเมืองมรดกโลก อดีตราชธานีอันรุ่งเรืองของไทย นำท่านไหว้พระขอพร ที่ อยุธยา พร้อมเที่ยวชมศิลปะ วัฒนธรรม โบราณสถาน และร่วมงานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เมืองรุ่งอรุณแห่งความสุข ราชธานีที่ยิ่งใหญ่ของไทยในอดีต ชมการแสดง แสง สี เสียง ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา มรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมาจนปัจจุบัน พัก โรงแรม เลอชาร์ม Le Charme จ.สุโขทัย 1 คืน

ราคานี้รวม : ค่ารถบัสปรับอากาศ - ค่าบัตรเข้าชม งาน แสง สี เสียง สุโขทัย - ค่าอาหาร 5 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ - ค่าที่พัก 1 คืน ห้องละ 2 ท่าน โรงแรม เลอ ชาร์ม - ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ - ค่าประกันอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท

ราคานี้ไม่รวม : ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่สั่งนอกเหนือรายการที่ระบุ - ค่าเครื่องดื่ม มินิบาร์ในห้องพัก,ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีดในโรงแรมที่พัก - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

หมายเหตุ : สิ่งที่ควรนำติดตัว
 ยาประจำตัว  รองเท้าที่สวมใส่สบาย  กล้องถ่ายรูป  อุปกรณ์กันแดด,ร่มพับ

กำหนดการเดินทาง :

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - สุโขทัย

(กรุงเทพฯ-อยุธยา มรดกโลก-สุโขทัย-เที่ยวงายลอยกระทง)
06.30 น. - คณะเดินทางพร้อมกันที่ ถนนอังรีดูนังต์ บริเวณประตูทางเข้าคณะอักษรศาสตร์จุฬาฯ เจ้าหน้าที่ หนุ่มสาวทัวร์ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
07.00 น. - ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ พระนครศรีอยุธยา โดยรถบัสปรับอากาศ “หนุ่มสาวทัวร์” บริการอาหารว่าง(1) และเครื่องดื่มบนรถ
08.30 น. - ถึง จ.พระนครศรีอยุธยา นำท่านสู่ วัดพนัญเชิง นมัสการพระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) ที่ชาวไทยและชาวจีนให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะวันขึ้นปีใหม่และวันตรุษจีน จะมีประชาชนเดินทางมากราบขอพร เพื่อความเป็นศิริมงคล จากนั้นเดินทางสู่ วัดใหญ่ชัยมงคล ชมเจดีย์ใหญ่ที่อยู่ภายในวัด นมัสการพระพุทธไสยาสน์ และเชิญท่านสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในบริเวณใกล้เคียง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดมงคลบพิตร นมัสการหลวงพ่อมงคลบพิตร พระพุทธรูปที่สำคัญอีกองค์ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างสูง ชม วัดพระศรีสรรเพชญ์และเขตพระราชวังโบราณ ภายในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากที่ขึ้นชื่อ อาทิ ผลไม้ดอง ผลไม้กวน ขนมบ้าบิ่น หนังปลาทอดกรอบ
12.00 น. - บริการอาหารกลางวัน(2) ณ ห้องอาหาร โรงแรมกรุงศรีริเวอร์
13.00 น. - นำท่านนั่งรถเลียบเกาะอยุธยา ชมวิถีชีวิตชาวกรุงเก่า ผ่านชมป้อมปราการ ประตูเมืองเก่า วัดไชยวัฒนาราม เจดีย์ศรีสุริโยทัย แล้วเดินทางสู่ จ.สุโขทัย
17.00 น. - ถึง จ.สุโขทัย นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม เลอชาร์ม Le Charme จ.สุโขทัย
18.00 น. - บริการอาหารค่ำ(3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เชิญท่านร่วมงานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา ชมบรรยากาศยามค่ำคืนที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรือง อดีตราชธานีของไทย วัฒนธรรมที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช และ ชมการแสดง แสง สี เสียง ที่ยิ่งใหญ่และดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมาของอาณาจักรสุโขทัย ที่มีความเจริญรุ่งเรืองในอดีต และเชิญท่านลอยกระทง ภายในงานตามอิสระ
23.00 น. - ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนยามค่ำคืน

วันที่ 2 : สุโขทัย - กรุงเทพฯ

(สุโขทัย-อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย-กรุงเทพฯ)
07.00 น. - บริการอาหารเช้า(4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. - นำท่านเดินทางสู่ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ซึ่งได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลก พร้อมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เมื่อปี พ.ศ. 2537 นำท่านชม วัดช้างล้อม วัดเจดีย์เจ็ดแถว วัดนางพญา และเขตพระราชวังโบราณ ผ่านชมวัดเขาพนมเพลิง และชมรอบๆบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ จากนั้นนำท่านเลือกซื้อของดีเมืองศรีสัชนาลัย และสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อ อาทิ ผ้าลายน้ำไหลของบ้านหาดเสี้ยว ผ้าไหม เครื่องกระเบื้องศิลาดล ชมการสาธิตการทำทองลายโบราณ หัตถกรรมที่ขึ้นชื่อของสุโขทัย
12.30 น. - บริการอาหารกลางวัน(5) ณ ร้านอาหาร
13.00 น. - นำท่านเดินทางกลับสูโขทัย แวะชม วัดศรีชุม นมัสการพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ภายในมณฑปวัดศรีชุม ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าของฝาก ที่นครสวรรค์
19.00 น. - เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติม : ข้อความ
Topic :
วันเดินทาง :
จำนวนคนเข้าพัก : ผู้ใหญ่
  เด็กที่อายุ
  ข้อความและคำขอพิเศษ:
ข้อมูลส่วนตัว
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อจริง :
นามสกุล :
ประเทศ :
โทรศัพท์ :
อีเมลล์ :
 
  ส่งสำเนาข้อความถึงอีเมลของฉัน