แผนการท่องเที่ยว

จำนวนคอลเลคชั่น: 0

แผนที่สร้างแล้ว: 0

สนามบินนานาชาติกระบี่

ท่าอากาศยาน นานาชาติ กระบี่ เป็นส่วนราชการสังกัดกรมการขนส่งทางอากาศ กระทรวงคมนาคม มีฐานะเทียบเท่ากอง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเป็นผู้บังคับบัญชา ตั้งอยูที่ 133 หมู่ 5 ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันออก เป็นระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตรมีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมการขนส่งทางอากาศในเขตรับผิดชอบให้ เป็นไปตามกฏหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ตลอดจนความตกลงและอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ รวมทั้งให้บริการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ ณ ท่าอากาศยาน

บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

Airport Service & Facilities

Passenger Terminal
 4 - Storeyed passenger terminal with a total area of 15,943 square meters with the following details:
First Floor: a hall with 20 shops, arrival lounge, VIP room1 and 2, loading, information office, police office, first aid room
Second Floor: Passport control, VIP room 3 and 4, offices
Third Floor: a hall with 10 shops, ticket counter, passport control, custom, departure lounge
Forth Floor: a restaurant, airport office, office, VIP room 5
- Conveyor belt: 2 units for arrival and 1 for departure
- 3 units of lift system for the handicapped and passengers
- 9 units of escalator system for departure and arrival
- Air - Conditioning system for the whole building
- 36 sets of flights information monitor system
- 1 aerobridge
Security System: The security equipment system used within the new passenger terminal consists of 22 CCTVs, 6 sets of X-Ray, 4 sets of Walk-through and 5 hand scanners.
Fire and Rescue: 3 fire trucks, 1 water truck, 1 ambulance, 1 equipment aircraft-rescue truck, 1 vacuum cleaner truck
Aerodrome Lighting System: PAPI, approach lights, taxi way edge lights, runway edge lights, threshold lights, apron flood lights, rotating beacons
New Car Park: Accommodating 300 cars and 7 buses