ข่าวอัพเดท
ตานก๋วยสลากจาวเหนือ ครั้งที่ 55 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร 6 - 7 ต.ค. 2561
Published date : 4 ตุลาคม 2561
ตานก๋วยสลากจาวเหนือ ครั้งที่ 55 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร 6 - 7 ต.ค. 2561

 

เรื่อง      เชิญร่วมงานแถลงข่าวประเพณีทำบุญตานก๋วยสลาก ครั้งที่ ๕๕  พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

 

จาวเหนืออบอุ่นใจ๋ อุทิศบุญใหญ่ ให้บรรพบุรุษ

 

สมาคมชาวเหนือแห่งประเทศไทยพุทธบริษัทชาวเหนือ  ร่วมกับสหธรรมิก สหภูมิพระภิกษุสงฆ์ชาวเหนือ และสมาคม ชมรม กลุ่มต่าง ๆ ในภาคเหนือ ที่มาอาศัย อยู่ในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล จัดงาน “ประเพณีทำบุญตานก๋วย-สลาก” ครั้งที่ ๕๕  ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ตานก๋วยสลากเป็นประเพณีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว เป็นการทำบุญครั้งใหญ่ประจำปี ตามประเพณีของภาคเหนือเพื่อความเป็นสิริมงคลและเจริญรุ่งเรืองของลูกหลานญาติพี่น้องและครอบครัวบัดนี้ประเพณีทำบุญตานก๋วยสลากประจำปีได้เวียนมาถึงอีกวาระหนึ่งโดยคณะทำงานพุทธบริษัทได้กำหนดให้มีการจัดงานตานก๋วยสลากขึ้นในวันที่๖-๗ ตุลาคม๒๕๖๑ณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครเพื่อให้ทุกท่านได้มีโอกาสร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษ ญาติพี่น้อง ที่ล่วงลับไปแล้ว อันเป็นเครื่องหมายความกตัญญูกตเวทีตามประเพณีอันดีงามของชาวเหนือ และเพื่อส่งเสริมสืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม แสดงออกถึงความสามัคคี และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตามประเพณีสืบไป

คณะกรรมบริหารสมาคมชาวเหนือแห่งประเทศไทย จึงขอความอนุเคราะห์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประชาสัมพันธ์งานประเพณีทำบุญตานก๋วยสลากครั้งที่ ๕๕ ในวันที่  ๖-๗ ตุลาคม ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

สมาคมฯหวังอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติอย่างสูงสุดจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการประชาสัมพันธ์ประเพณีทำบุญตานก๋วยสลาก จึงขอขอบคุณล่วงหน้ามาณโอกาสนี้

 

กำหนดการประเพณีตานก๋วยสลาก ครั้งที่ ๕๕

 

วันเสาร์ที่๖ตุลาคม๒๕๖๑

เวลา๐๙.๐๐น.                  -แต่งดาต้นก๋วยสลากและเริ่มทำบุญตานก๋วยสลากตามเต็นท์จังหวัดต่างๆ

- การออกร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าภาคเหนือแต่ละจังหวัด

เวลา๑๓.๐๐น.                  - พิธีมุทิตาจิตถวายทุนการศึกษาแด่พระสงฆ์

 

 

 

 

 

วันอาทิตย์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

เวลา ๐๘.๐๐ น.                - จำหน่ายก๋วยสลากและต้นสลากโชค เพื่อถวายอุทิศ ส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษ

- ร่วมพิธีตานก๋วยสลากกับพระเกจิอาจารยภ์าคเหนือ

- การออกร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าภาคเหนือ

 เวลา ๐๘.๐๐ น.               - การประกวดโฆษก ปากม่อ คอมื่น ของแต่ละจังหวัด

 เวลา ๐๘.๓๐น.                - ขบวนแห่ก๋วยสลากภาคเหนือของแต่ละจังหวัด  โดยพร้อมกัน ณ จุดปล่อยขบวน

เวลา ๐๙.๐๐ น.- นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล นายกสมาคมชาวเหนือแห่งประเทศไทยกล่าวเปิดงาน

-ขบวนแห่ตานก๋วยสลากเข้าวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามโดยเดินตามถนนเลียบคลอง 

เวลา ๐๙.๑๕ น.                - กิจกรรมประกวดขบวนแห่ก๋วยสลากภาคเหนือ

เวลา ๑๑.๐๐ น.                - โชว์ศิลปะการแสดงจาก ๙  จังหวัดภาคเหนือ

เวลา ๑๑.๓๐ น.                - ประกาศผลการประกวดวัตถุมงคล

เวลา ๑๒.๓๐ น.                - ประกาศผลขบวนแห่ก๋วยสลาก

เวลา ๑๓.๐๐ น.                - การประกวดงามแต๊งามว่า การแต่งกายล้านนาตามแบบวัฒนธรรมของแต่ละพื้นถิ่น 

เวลา ๑๓.๕๐ น.                - ประกาศผลการประกวดงามแต๊ งามว่า

เวลา ๑๔.๐๐ น.                - พิธีการรวมเส้นสลาก

เวลา ๑๔.๓๐ น.                - ประกาศผลโฆษก ปากม่อ คอมื่น

 เวลา ๑๕.๐๐ น.               - พิธีตานก๋วยสลาก ถวายต้นสลากแด่พระสงฆ์

เวลา ๑๖.๐๐ น.                 - การประกวดคนงามเมืองเหนือ

 เวลา ๑๖.๕๐ น.               - ประกาศผลคนงามเมืองเหนือ

 


ขอแสดงความนับถือ

ดร.อัญมณี วงศ์กาสิทธิ์

 (อุปนายกสมาคมชาวเหนือแห่งประเทศไทย)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร   : ๐๘๘-๕๐๖๕๐๐๐คุณพัชราภรณ์

E-mail :patcharaporn@gov2global.com

Line : @chawnuer

Facebook : สมาคมชาวเหนือ