ข่าวอัพเดท
ประชาสัมพันธ์กฎหมายการค้างาช้าง
Published date : 10 ตุลาคม 2557

ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์เรื่องการค้าขายทำธุรกรรมให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ เพื่อทราบดังนี้

๑. งาช้างที่อนุญาตให้ทำการค้าเป็นงาของช้างบ้านที่ถูกต้องตามกฎหมายและเพื่อการใช้สอยภายในประเทศเท่านั้น  การค้า ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเครื่องครัด

๒. ประเทศไทยไม่อนุญาตให้นำเข้าและส่งออกงานช้างทุกชนิดในทุกกรณี รวมถึงการใช้สอยส่วนตัวหรือเป็นของที่ระลึก  ดังนั้น อย่าซื้องาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้าง การนำงาช้างออกนอกประเทศไทยเป็นการกระทำผิดกฎหมายมีโทรษจำคุกไม่เกิน ๑๐ ปี หรือปรับเป็นไม่เกิน ๔ เท่า ของราคาสินค้ารวมอากร หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจถูกจับกุมดำเนินคดีในประเทศปลายทางอีกด้วย

๓. สอบถาม/แจ้งการค้างาช้างผิดกฎหมาย  ติดต่อ  ก. สายด่วน ๑๓๖๒   ข. Email : citesthailand@yahoo.com  และ ค. Facebook: https://www.facebook.com/pages/Control-of-Internal-Trade-in-Ivory/720719941316061?fref=ts&ref=br_tf

คำแนะนำสำหรับประชาชนในการซื้อขายงาช้างในประเทศไทย

๑. ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ งาช้างผิดกฎหมาย ได้แก่
     - งาช้างป่า
     - งาช้างแอฟริกาที่ลักลอบนำเข้ามาในประเทศ ลักษณะของงาช้าแอฟริกา จะมีขนาดใหญ่ เรียว ยาว แม้นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้ว ยังสามารถตรวจ DNA เพื่อจำแนกชนิดได้
     - งาช้างที่ไม่มีตั๋วรูปพรรณช้าง และหลักฐานการได้มาซึ่งงาช้างที่ถูกต้องตามกฎหมาย

๒. งาช้างที่ซื้อขายได้คือ งาที่ได้มาจากช้างบ้านที่มีตั๋วรูปพรรณ โดยมีเอกสารการครอบครองงาช้าง และต้องซื้อจากร้านค้าที่ได้รับอนุญาตค้างาช้างตามกฎหมายเท่านั้น โดยร้านค้าต้องออกเอกสารการจำหน่ายให้ผู้ซื้อไว้เป็นหลักฐานด้วย งาช้างอนุญาตให้ซื้อขายในประเทศเท่านั้น

๓. ห้ามนำเข้า-ส่งออกงาช้างทุกชนิด
     - การนำเข้า-ส่งออกงาช้างทุกชนิด เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
     - ผู้กระทำผิดที่โทษ ปรับ จำคุก หรือทั้งจำทั้งปรับ

พบเห็นการกระทำผิด โปรดแจ้ง ๑๓๖๒

รักช้าง ช่วยอนุรักษ์ช้างได้ง่ายๆ เพียงไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้งาช้างผิดกฎหมาย เพื่อหยุดขบวนการลักลอบค้างาช้างระหว่างประเทศ

กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา
กรมอุทยานแห่งชาติส สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
โทร/โทรสาร (๖๖)๒๙๔๐-๖๔๔๙