ข่าวอัพเดท
ร่างพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Published date : 12 กันยายน 2560

                 ตามที่มีการจัดตั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทำให้ภารกิจของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่มีอยู่แต่เดิมเกิดความไม่ชัดเจน และเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานอื่นดังกล่าว จึงเห็นสมควรที่จะกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และวัตถุประสงค์ของ ททท. ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมกับปรับปรุงวงเงินที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีใหม่ เพื่อให้การดำเนินงานของ ททท. สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน

ประเด็นในการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

๑. บทนิยามของคำว่า “อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว” และ “นักท่องเที่ยว” โดยแก้ไขประเภทของอุตสาหกรรมให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นและขยายความหมายของนักท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น

๒. แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของ ททท. โดยเพิ่มเติมการบริหารจัดการการตลาดท่องเที่ยวของประเทศ ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานด้านการตลาดท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดท่องเที่ยว และการร่วมดำเนินงานกับบุคคลหรือธุรกิจอื่นที่เป็นประโยชน์หรือเกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์ของ ททท.

๓. เพิ่มมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองตราเครื่องหมายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจากการนำไปใช้หรือเลียนแบบโดยไม่ได้รับอนุญาต

๔. ขยายวงเงินเกี่ยวกับการเงิน ทุน และรายได้ ในส่วนที่ต้องขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อน

_________________________________________________________________________________________

                 เพื่อให้กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสอดคล้องกับมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ททท. จึงขอเรียนเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

                 โดยสามารถส่งการแสดงความคิดเห็นของท่านผ่านทาง lagrdiv@tat.or.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และ ร่างพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ดาวน์โหลด

แบบรับฟังความคิดเห็น สามารถ Download ได้ที่นี่ ....

_________________________________________________________________________________________

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... Download ได้ที่นี่