headline
ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

ข่าวอัพเดท

วีดีโอเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน

Published on 2 ธันวาคม 2556

ประเทศไทยมีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านหลายแห่ง แต่ละจังหวัดล้วนมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลากหลายรูปแบบทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างวัดวาอาราม พิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทั้งภูเขา น้ำตก ทะเล นอกจากนี้ยังสามารถข้ามไปเที...

เว็บไซต์ห้องสมุด ททท.

Published on 26 เมษายน 2556

ห้องสมุดท่องเที่ยว (Tourism Library) ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นห้องสมุดเฉพาะทาง ที่ รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บและ สืบค้นข้อมูล ดังนั้นผู้ที่มาใช้บริการจึงสามารถสืบค้นข้อมูลที...