headline
ช้อปปิ้ง
ดอยคำ สาขาสุเทพ

วัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร

ข้อมูลการติดต่อ

เวลาทำการ

00.00 - 00.00

ที่อยู่

สาขาสุเทพ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เบอร์โทร

+66 5321 1613, +66 5321 1656, +66 5394 4087

จำหน่ายผลผลิตของโครงการหลวง อาทิ ผักปลอดสารพิษ สมุนไพร ผลไม้ ผลิตผลป่าไม้ ดอกไม้เมืองหนาว และผลิตภัณฑ์แปรรูป

ที่อยู่ :

สาขาสุเทพ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

การเดินทาง :

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียด
ไปยัง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย: