สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว

ภูเก็ต

อยู่ห่างจากตัวเมืองภูเก็ตประมาณ 24 กิโลเมตร ตามถนนเทพกษัตรีไปทางเหนือสู่อนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรีท้าวศ...

ภูเก็ต

ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2524 อยู่ห่างจากตัวเมือง 30 กิโลเมตร ตาม...

เกาะช้าง

มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 650 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะต่างๆ ที่มากถึง 52 เกาะ เรียงรายตั้งแต่เขตอำเภอแห...

สุราษฎร์ธานี

ครอบคลุมพื้นที่อำเภอบ้านตาขุน อำเภอพนม และอำเภอคีรีรัฐนิยม มีพื้นที่ 461,712 ไร่ ประกาศเป็นอุทยานแห่...

ตราด

เกาะช้าง เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่รองจากเกาะภูเก็ต มีเนื้อที่ 429 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นเขาส...

ภูเก็ต

เกาะตะเภาน้อย ตั้งอยู่ห่างจากเกาะตะเภาใหญ่ ประมาณ 800 เมตร ในพื้นที่ของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ มีสถ...

ภูเก็ต

เกาะตะเภาใหญ่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะภูเก็ต (บริเวณแหลมพันวา) บนเกาะมีนกเงือกอาศัยอยู่...

ภูเก็ต

เป็นเกาะเล็ก ๆ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะภูเก็ต เป็นเกาะที่มีชื่อเสียงด้านการเลี้ยงมุก ...

ภูเก็ต

เกาะนาคาใหญ่ ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอถลาง ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะภูเก็ต เป็นเกาะที่เงียบสงบ แว...

ภูเก็ต

เป็นเกาะเล็ก ๆ ทางตอนใต้ของเกาะภูเก็ต มีหาดทรายขาว สามารถเล่นน้ำได้ เดินทางไปเที่ยวชมได้ แบบเช้าไปเย...

พังงา

เป็นเกาะขนาดใหญ่ในทะเลอันดามัน มีหาดทรายขาวสวยงาม และยังคงสภาพสมบูรณ์ทางธรรมชาติ บรรยากาศเงียบสงบ มี...

พังงา

เกาะยาวนี้ประกอบด้วยเกาะ 2 เกาะ คือ เกาะยาวน้อย และเกาะยาวใหญ่ ล้อมรอบด้วยเกาะเล็ก ๆ

Result 61-72 of total 84