headline
สถานที่ท่องเที่ยว
พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพระเกิด (ข้อมูลและวีดีโอท่องเที่ยว) พิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์

ทุกวัน

09.00 - 16.30

ข้อมูลการติดต่อ

ชื่อ

พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพระเกิด -

ที่อยู่

ตั้งอยู่ภายในวัดพระเกิด ถนนสุมนเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

เบอร์โทร

+668 9434 4889, +668 1882 3188, +668 1024 1939

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

รื่นรมย์ไปกับวิถีชีวิตที่สืบต่อกันมากว่าร้อยปีภายในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ที่คนในชุมชนร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีคนน่านผ่านการอนุรักษ์โบราณวัตถุอันทรงคุณค่าของวัด โดยสิ่งของที่จัดแสดงส่วนใหญ่นั้นเป็นเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของผู้คนในอดีต ซึ่งมาจากผู้มีจิตศรัทธานำมาบริจาคสมทบให้กับทางวัด นอกจากนี้ยังจะได้ชมคัมภีร์ใบลานอักษรธรรมล้านนา (ตั๋วเมือง) จำนวน 2,323 ผูก แบ่งเป็น 20 หมวด คัมภีร์พื้นเมืองน่าน พงศาวดารเมืองน่านฉบับวัดพระเกิด หนังสือพื้นเมืองน่านฉบับวัดพระเกิด 2 ภาษา อักษรตั๋วเมืองและอักษรไทย เป็นต้น

เดินทางอย่างไร
สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียด: