headline
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริภูพยัคฆ์ โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ

ทุกวัน

06.00 - 18.00

ข้อมูลการติดต่อ

ชื่อ

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริภูพยัคฆ์ -

ที่อยู่

หมู่ที่ 12 บ้านน้ำรีพัฒนา ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

เบอร์โทร

+66 5473 0330-1 +66 5473 1717 +668 2184 4850

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

ภูพยัคฆ์ เดิมชื่อ ภูผายักษ์ บนยอดภูเป็นหินผาสวยงาม มีสภาพเป็นป่าดิบและเป็นดงเสือ จึงได้ชื่อว่า ภูพยัคฆ์ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,500 เมตร เคยเป็นที่ปลูกฝิ่นของราษฎรชาวไทยภูเขา ก่อนปี 2523 เคยเป็นสมรภูมิรบ ระหว่างทหารไทยกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์  ปัจจุบัน ภูพยัคฆ์ ได้เปลี่ยนจากสมรภูมิรบ แหล่งวางกับดักระเบิดเป็น สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ  พัฒนาให้ราษฎรชายไทยภูเขามีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู พัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่มีคุณภาพเป็นป่าที่สมบูรณ์ พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สร้างงานสร้างรายได้ให้ราษฎรในพื้นที่เป็นสถานีตัวอย่างในการขยายผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะพืชเมืองหนาว   สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริภูพยัคฆ์ มีบ้านพักรับรองพร้อมอุปกรณ์เครื่องนอนสำหรับนักท่องเที่ยว จำนวน 2 หลัง สามารถรับนักท่องเที่ยวได้ 24 คน และมีสถานที่กางเต็นท์ และเต็นท์นอน 2 คน บริการนักท่องเที่ยว จำนวน 20 หลัง มีอาหารบริการแต่จะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เดินทางอย่างไร

โดยรถยนต์

การเดินทาง สามารถเลือกเดินทางได้ 2 เส้นทาง คือ เส้นทางแรก จากอำเภอเมืองน่าน ใช้เส้นทางไปทางอำเภอเฉลิมพระเกียรติ โดยไปตามเส้นทางถนนหมายเลข 101 ต่อถนนหมายเลข 1080 และต่อไปทางถนนหมายเลข 1081 จนถึงสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริภูพยัคฆ์ ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร เส้นทางที่สอง จากอำเภอเมืองน่าน ใช้เส้นทางไปทางอำเภอบ่อเกลือ โดยไปตามเส้นทางถนนหมายเลข 1169 และต่อไปทางถนนหมายเลข 1081 จนถึงสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริภูพยัคฆ์ ระยะทางประมาณ 230 กิโลเมตร

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียด: