headline
เกี่ยวกับ ททท.
 
 

การรับสมัครนิสิต-นักศึกษาระดับอุดมศึกษาเข้าฝึกงาน

 
 
ในแต่ละปีจะมีนิสิต-นักศึกษาจำนวนมากที่มีความประสงค์ขอเข้าฝึกงาน กับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ซึ่ง ททท. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการฝึกงานของ นิสิต-นักศึกษา เนื่องจากการอบรมถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยนิสิต-นักศึกษาจะได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานจริง สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษา ในบทเรียนมาประยุกต์ใช้ในการฝึกงาน มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในการทำงานและเพื่อนร่วมงานได้ เพื่อเป็นบุคคลที่พร้อมออกไปทำงานได้ในระดับหนึ่งภายหลังจากจบการศึกษาแล้ว ททท. จึงมีนโยบายเรื่องการรับนิสิต-นักศึกษาเข้ารับการฝึกงานเพื่อเป็นการแบ่งปัน ทางสังคมและให้โอกาสในการเสริมสร้างฝึกประสบการณ์ในวิชาชีพแก่นิสิต-นัก ศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ ทั้งนี้ ททท.จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับนิสิต-นักศึกษาไว้ ดังนี้
 
 
๑. คุณสมบัตินิสิต-นักศึกษาที่จะสมัครฝึกงาน  จะต้องเป็นนิสิต-นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๓ หรือ ๔ ของสถาบันการศึกษา
 
๒. การรับสมัครนิสิต-นักศึกษาฝึกงาน
๒.๑ ททท. จะเปิดรับสมัครทุกปี ปีละ ๓ ช่วงเวลา ดังนี้

ช่วงเวลาการ ฝึกงาน

กำหนดการรับ สมัคร

ช่วงที่ ๑

วันที่ ๑ มกราคม-๓๑ มีนาคม

ช่วงที่ ๒

วันที่ ๑ มิถุนายน-๓๑ กรกฎาคม

ช่วงที่ ๓ 

วันที่ ๑ พฤศจิกายน-๓๑ ธันวาคม

 
๒.๒  นิสิต-นักศึกษาสามารถยื่นใบสมัคร ซึ่งสามารถ >>download ใบสมัครได้ที่นี่<< โดยกรอกรายละเอียดด้วยลายมือของตนเองตัวบรรจงให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ดังต่อไปนี้
     ๒.๒.๑ จดหมายขอความอนุเคราะห์เข้ารับการฝึกงานจากสถาบันการศึกษา นำเรียน ผู้อำนวยการ กองพัฒนาบุคลากร
     ๒.๒.๒ สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (transcript) ตลอดหลักสูตรการศึกษาจนถึงปัจจุบัน
     ๒.๒.๓ รูปถ่ายในชุดนิสิต-นักศึกษาขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป (ใช้ติดใบสมัคร ๑ รูป)
 
๓. การยื่นใบสมัคร

    ๓.๑ สถาบันการศึกษาที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ งานบริหารการฝึกอบรม กองพัฒนาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น ๗ ททท. สำนักงานใหญ่ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร
    ๓.๒ สถาบันการศึกษาที่อยู่ในต่างจังหวัดสามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสาร ตามข้อ ๒.๒ มาทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองจดหมาย ดังนี้

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาบุคลากร
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
๑๖๐๐ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

๔. การรายงานตัวของนิสิต-นักศึกษาที่ผ่านการพิจารณารับเข้าฝึกงาน
นิสิต-นักศึกษาที่มีรายชื่อผ่านการพิจารณารับเข้าฝึกงานให้มารายงานตัว เพื่อเข้ารับ การฝึกงานในวันแรกของการฝึกงานของนิสิต-นักศึกษาแต่ละคน ณ งานบริหารการฝึกอบรม กองพัฒนาบุคลากร ชั้น ๗ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) พร้อมเอกสารประกอบการรายงานตัว ดังนี้
     ๔.๑ หนังสือส่งตัวจากสถาบันการศึกษา (เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาบุคลากร)
     ๔.๒ แบบประเมินผล
 
 
 
*** สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (ในวัน และเวลาราชการ) ได้ที่ ***
งานบริหารการฝึกอบรม ชั้น ๗ กองพัฒนาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐ ต่อ ๒๗๔๗ - ๓
โทรสาร ๐ ๒๒๕๓ ๗๔๐๖, ๐ ๒๖๕๒ ๘๒๒๙
E - mail : prdevdiv@tat.or.th