headline
เกี่ยวกับ ททท.
 
 

การรับสมัครนิสิต-นักศึกษาระดับอุดมศึกษาเข้าฝึกงาน

 
ในแต่ละปีจะมีนิสิต-นักศึกษาจำนวนมากที่มีความประสงค์ขอเข้าฝึกงานกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ซึ่ง ททท. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการฝึกงานของ นิสิต-นักศึกษา เนื่องจากการอบรมถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยนิสิต-นักศึกษาจะได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานจริง สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษา ในบทเรียนมาประยุกต์ใช้ในการฝึกงาน มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในการทำงานและเพื่อนร่วมงานได้ เพื่อเป็นบุคคลที่พร้อมออกไปทำงานได้ในระดับหนึ่ง ภายหลังจากจบการศึกษาแล้ว ททท. จึงมีนโยบายเรื่องการรับนิสิต-นักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน เพื่อเป็นการแบ่งปันทางสังคมและให้โอกาสในการเสริมสร้างฝึกประสบการณ์ในวิชาชีพแก่นิสิต-นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ทั้งนี้ ททท. จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับนิสิต-นักศึกษาไว้ ดังนี้
 
๑. คุณสมบัตินิสิต-นักศึกษาที่จะสมัครฝึกงาน 
- จะต้องเป็นนิสิต-นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๓ หรือ ๔ ของสถาบันการศึกษาเท่านั้น
- ระยะเวลาฝึกงานไม่ต่ำกว่า ๒ เดือนขึ้นไป
- ททท. ไม่รับนักศึกษาที่ต้องการฝึกงานแบบสหกิจศึกษา
 
๒. การรับสมัครนิสิต-นักศึกษาฝึกงาน
ททท. จะเปิดรับสมัครทุกปี ปีละ ๒ ช่วงเวลา ดังนี้
- ช่วงที่ ๑ วันที่ ๑ มีนาคม-๓๑ พฤษภาคม
- ช่วงที่ ๒ วันที่ ๑ ตุลาคม-๓๐ พฤศจิกายน
 
หมายเหตุ - ให้สมัครและส่งเอกสารในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากสมัครหลังจากระยะเวลาที่กำหนด จะไม่รับพิจารณา
 
๓. เอกสารที่ต้องเตรียมสมัครฝึกงาน
     ๓.๑ นิสิต-นักศึกษาสามารถยื่นใบสมัคร โดยกรอกรายละเอียดด้วยลายมือของตนเองตัวบรรจงให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ดังต่อไปนี้ >>download ใบสมัครได้ที่นี่<<
          ๓.๑.๑ จดหมายขอความอนุเคราะห์เข้ารับการฝึกงานจากสถาบันการศึกษา นำเรียนผู้อำนวยการกองพัฒนาบุคลากร
          ๓.๑.๒ สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ตลอดหลักสูตรการศึกษาจนถึงปัจจุบัน
          ๓.๑.๓ รูปถ่ายในชุดนิสิต-นักศึกษาขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป (ใช้ติดใบสมัคร ๑ รูป และสำหรับ ใช้ติดบัตรแสดงตน เข้า-ออก อาคาร ๑ รูป)
     ๓.๒ เมื่อได้รับการตอบรับจากทาง ททท. แล้วเอกสารที่นักศึกษาต้องนำมาประกอบการรายงานตัวในวันแรกของการฝึกงาน ดังนี้
          ๓.๒.๑ หนังสือส่งตัวจากสถาบันการศึกษา นำเรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาบุคลากร (เอกสารฉบับจริง ๑ ชุด และ สำเนา ๑ ชุด)
          ๓.๒.๒ แบบประเมินผล(เอกสารฉบับจริง ๑ ชุด และ สำเนา ๑ ชุด)
 
๔. การยื่นใบสมัคร
          ๔.๑ สถาบันการศึกษาที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ งานบริหารการฝึกอบรม กองพัฒนาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น ๗ ททท. สำนักงานใหญ่ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร
          ๔.๒ สถาบันการศึกษาที่อยู่ในต่างจังหวัดสามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสาร ตามข้อ ๓.๑ มาทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองจดหมาย ดังนี้
เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาบุคลากร
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
๑๖๐๐ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
 
๕. การรายงานตัวของนิสิต-นักศึกษาที่ผ่านการพิจารณารับเข้าฝึกงาน
     นิสิต-นักศึกษาที่ผ่านการพิจารณารับเข้าฝึกงานให้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการฝึกงาน ณ งานบริหารการฝึกอบรม กองพัฒนาบุคลากร ชั้น ๗ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) พร้อมเอกสารประกอบการรายงานตัวในวันแรกของการฝึกงาน ดังนี้
๕.๑ หนังสือส่งตัวจากสถาบันการศึกษา นำเรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาบุคลากร
       (เอกสารฉบับจริง ๑ ชุด และ สำเนา ๑ ชุด)
๕.๒ แบบประเมินผล (เอกสารฉบับจริง ๑ ชุด และ สำเนา ๑ ชุด)
 
๖.ข้อปฏิบัติการเข้าฝึกงาน
    นิสิต-นักศึกษา จะต้องปฏิบัติตนตามข้อปฏิบัติการเข้าฝึกงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด จึงจะได้รับการประเมินผลให้ผ่านการฝึกงานได้ ซึ่ง ททท. จะมิให้นิสิต-นักศึกษาฝึกงาน นำแบบประเมินไปมอบที่มหาวิทยาลัยด้วยตนเอง มิฉะนั้นจะถือว่าการฝึกงานระหว่าง ททท. กับนิสิต-นักศึกษาฝึกงาน เป็นโมฆะ
 
*** สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (ในวัน และเวลาราชการ) ได้ที่ ***
งานบริหารการฝึกอบรม ชั้น ๗ กองพัฒนาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐ ต่อ ๒๗๔๐ - ๓
โทรสาร ๐ ๒๖๕๒ ๘๒๒๙
E - mail : prdevdiv@tat.or.th