คู่มือแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดและสื่อความรู้ COVID-19 กรมอนามัย

คู่มือแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดและสื่อความรู้ COVID-19 กรมอนามัย

TourismThailand, 24 ม.ค. 2021
ถูกใจ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและกระจายในพื้นที่หลายจังหวัด เนื่องจากสามารถติดต่อได้ง่ายผ่านการไอ จาม การอยู่ในสถานที่แออัด การสัมผัสเชื้อจากบริเวณที่เป็นจุดสัมผัสร่วมในสถานที่สาธารณะ การเน้นย้ำพฤติกรรมป้องกันตนเองและการปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย ได้จัดทำเอกสาร "คู่มือแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)" ฉบับที่ 1 และ "สื่อความรู้ COVID-19" กรมอนามัย สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น สื่อมวลชน และประชาชน 

คู่มือแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดและสื่อความรู้ COVID-19 กรมอนามัย

“คู่มือแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)" ฉบับที่ 1 เนื้อหาประกอบด้วยแนวทางปฏิบัติเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสถานประกอบกิจการ กิจกรรม และการปฏิบัติตนของประชาชน รวมทั้ง คำถาม คำตอบ ที่พบบ่อย ๆ

คู่มือแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดและสื่อความรู้ COVID-19 กรมอนามัย

"สื่อความรู้ COVID-19 กรมอนามัย" เป็นสื่อมัลติมีเดียที่นำเสนอสาระสุขภาพจากกรมอนามัย โดยอัปเดตสาระสุขภาพให้เข้าใจง่ายในรูปแบบสื่อที่ทันสมัย ทั้งบทความ คลิปวิดีโอสุขภาพ Anamai-Toon และอินโฟกราฟฟิก 

คู่มือแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดและสื่อความรู้ COVID-19 กรมอนามัย

ดาวน์โหลด "คู่มือแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)" ฉบับที่ 1 
ได้ที่นี่ https://www.cpa.go.th/cpawebsite/uploads/pdffile/pdf/attachment-20210111-094112.pdf 

ดาวน์โหลด "สื่อความรู้ COVID-19 กรมอนามัย" 
ได้ที่นี่ https://multimedia.anamai.moph.go.th/help-knowledge/categories/covid19/ 

หรือทาง QR Code

0.00

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%