Amazing Thailand Guide Sharing “ทุกเรื่องราวจากไกด์ ถ่ายทอดเมืองไทยสวยงาม

Amazing Thailand Guide Sharing “ทุกเรื่องราวจากไกด์ ถ่ายทอดเมืองไทยสวยงาม

TourismThailand, 28 Sep 2020
ถูกใจ

ททท. ชวนไกด์แชร์ประสบการณ์ในโครงการ Amazing Thailand Guide Sharing “ทุกเรื่องราวจากไกด์ 
ถ่ายทอดเมืองไทยสวยงาม”

เช้าวันที่ 3 สิงหาคม 2563 นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นางสาวฐาปนีย์เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. นายวิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์ นายกสมาคมมัคคุเทศก์มืออาชีพแห่งประเทศไทย และนางสาวศศิวิไล โสภณวิมลสวัสดิ์ เจ้าของแฟนเพจฉันกลัวที่แคบ ร่วมกันเปิดตัวโครงการ “Amazing Thailand Guide Sharing” เพื่อช่วยเหลือกลุ่มมัคคุเทศก์ที่เป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัส 
โควิด - 19 ณ ห้องประชุมจารุวัสตร์ ชั้น 10 อาคาร ททท. 
 

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า จากกระแสการท่องเที่ยวโลก (Tourism Trend) ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสภาวะการระบาดของโรคต่าง ๆ โดยเฉพาะโควิด – 19 ที่ทำให้พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โดยมีแนวโน้มระมัดระวังเรื่องสุขสุขอนามัย ความปลอดภัย และการรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ททท. จึงได้จัดทำโครงการ Amazing Thailand Guide Sharing เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยเฉพาะมัคคุเทศก์ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ ให้สามารถปรับตัวเข้ากับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยววิถีใหม่ พร้อมทั้งกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวผ่านการแบ่งปันเรื่องราวการท่องเที่ยว จากมัคคุเทศก์ที่มีแง่มุมที่น่าสนใจ และสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด BEST( B –Booking E –Environment S-Safetyและ T -Technology) 7GREENs และ Responsible Tourism ให้กับนักท่องเที่ยวทั่วไปได้ถือเป็นแนวปฏิบัติ โดยสอดคล้องกับนโยบายและแผนงานในการผลักดันให้ประเทศไทย มุ่งสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม (Preferred Destination) อย่างยั่งยืน ในการเป็นจุดหมายปลายทางที่ให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม อันจะช่วยเพิ่มคุณค่าแบรนด์ประเทศไทยและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาวได้อีกด้วย 
 

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว (ททท.) กล่าวว่า ในช่วงการระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา ททท. ได้ด าเนินโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวหลายโครงการ อาทิ โครงการ Amazing Thailand Safety & Administration (SHA) ซึ่งเป็นการสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยให้กับสถานประกอบการ 10 ประเภทกิจการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ในส่วนของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะกลุ่มมัคคุเทศก์เป็นกลุ่มที่ ททท. ให้ความสำคัญเช่นกัน เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ดูแลนักท่องเที่ยวทั้งด้านการอำนวยความสะดวก การสังเกตอาการป่วยในเบื้องต้น การให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ซึ่งช่วงการระบาดของโควิด-19 ก็ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ททท. จึงได้จัดทำโครงการ Amazing Thailand Guide Sharing “ทุกเรื่องราวจากไกด์ ถ่ายทอดเมืองไทยสวยงาม” โดยขอเชิญชวนมัคคุเทศก์ที่มีใบอนุญาตประกอบอาชีพถูกต้องตามกฎหมาย มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) ในรูปแบบคลิปวิดิโอที่ถ่ายท าจากแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยซึ่งเป็นสถานที่จริง ความยาวไม่เกิน 2 นาที เป็นบรรยายเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศที่ตนเองถนัด โดยสามารถจัดส่งผลงานผ่านเว็บไซต์ www.tatguidesharing.com ได้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม - 15 กันยายน 2563 ซึ่ง 6,000 วิดีโอคลิปแรกเท่านั้น จะได้รับเงินรางวัลคลิปละ 800 บาท โดย 1 คน สามารถส่งผลงานได้สูงสุด 3 วิดีโอคลิป พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตสื่อสร้างการรับรู้การท่องเที่ยวไทยโดยสื่อสารผ่านตัวมัคคุเทศก์จำนวน 30 เรื่องราว ซึ่ง ททท. จะทำการเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์สู่สายตานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่อไป 
 

นายวิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์ นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย กล่าวเสริมว่า ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทย ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติต้องยกเลิกการเดินทาง รวมถึงการหยุดชะงักการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวไทยจากมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาด ซึ่งแน่นอนว่าการลดลงของจ านวนนักท่องเที่ยวย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการและบุคลากรด้านท่องเที่ยว โดยเฉพาะมัคคุเทศก์ไทยที่มีอยู่หลายหมื่นคนทั่วประเทศ ประสบปัญหาการขาดรายได้และปัญหาการว่างงาน ดังนั้น การที่ ททท. ได้ริเริ่มด าเนินโครงการ Amazing Thailand Guide Sharing ขึ้นมา ถือได้ว่า มีส่วนช่วยสนับสนุนมัคคุเทศก์ไทยได้เป็นอย่างมาก นอกจากช่วยเหลือด้านรายได้ส่วนหนึ่งแล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ให้มัคคุเทศก์สามารถแสดงศักยภาพของตนเอง ผ่านการแบ่งปันประสบการณ์น าเที่ยวและการเดินทาง อันน่าประทับใจ ซึ่งหลากหลายเรื่องราวอาจเป็นเรื่องลับเฉพาะหรือเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่นักท่องเที่ยวจะได้ทราบ เมื่อใช้บริการนำเที่ยวจากมัคคุเทศก์เท่านั้น 
 

นางสาวศศิวิไล โสภณวิมลสวัสดิ์เจ้าของแฟนเพจฉันกลัวที่แคบ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากประสบการณ์ท่องเที่ยวไทยที่ได้เก็บเกี่ยวมาตลอดหลายปีนั้น พบว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลากหลายรูปแบบ ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม หรือแม้แต่ชุมชน ซึ่งความหลากหลายเหล่านี้ถือเป็นจุดแข็งที่ท าให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากเดินทางมาสัมผัสประสบการณ์และอีกจุดแข็งหนึ่งคือการบริการและศักยภาพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของไทย โดยเฉพาะมัคคุเทศก์ที่ให้บริการนำเที่ยวอย่างคุณภาพ ซึ่งการไปเที่ยวแบบใช้บริการมัคคุเทศก์ย่อมแตกต่างกับการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง โดยมัคคุเทศก์มีส่วนช่วยให้นักท่องเที่ยวได้ทราบข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวนั้นอย่างถูกต้อง รวมไปถึงให้ข้อมูลเชิงลึกและเรื่องราวที่นักท่องเที่ยวไม่สามารถค้นหาข้อมูลเองได้จากโลกอินเตอร์เน็ต ทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบลึกซึ้งจากมัคคุเทศก์ในพื้นที่มากยิ่งขึ้นด้วย 
 

ทั้งนี้ มัคคุเทศก์ที่สนใจ สามารถแบ่งปันเรื่องราวการท่องเที่ยวในรูปแบบ New Normal ภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมตามแนวคิด 7GREENs และการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism) ผ่านเว็บไซต์ www.tatguidesharing.com ได้ตั้งแต่วันที่ วันที่ 3 สิงหาคม - 15 กันยายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Line @guidesharing และ TAT Call Center 1672 เพื่อนร่วมทาง ได้ในเวลาราชการ 

Amazing Thailand Guide Sharing “ทุกเรื่องราวจากไกด์ ถ่ายทอดเมืองไทยสวยงาม
separate line
0.00

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%