TAT WEBINAR

TAT WEBINAR

TourismThailand, 05 พ.ค. 2020
ถูกใจ

ลงทะเบียนอบรมและสัมมนาออนไลน์ (Webinar)

🗓 7 พ.ค. 2020 - 16 มิ.ย. 2020
🕘 09:30 - 00:00
💻 Online Event: Tourismthailand.org/webinar">https://www.tourismthailand.org/webinar

Highlight

TAT WEBINAR

ตารางกิจกรรม

TAT WEBINAR
TAT WEBINAR
separate line

ททท. ติดอาวุธ เพิ่มศักยภาพ เตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการระหว่างรอให้สถานการณ์โควดิ -19 คลี่คลาย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้านโยบาย “ซ่อม-สร้าง” ดําเนินโครงการ “TAT Webinar” เปิดคอร์สอบรมทางออนไลน์กว่า 30 หัวข้อ แก่บุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมข้อมูลเชิงการตลาด ความเข้าใจเชิงลึกในสถานการณ์นักท่องเที่ยวต่างชาติของแต่ละ ภูมิภาค และพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย คาดหวังว่าผู้ประกอบการการท่องเที่ยวของ ไทยมีความพร้อมรับมือการท่องเท่ียว New Normal หลังสถานการณ์โควิด-19 อยู่ในระดับปลอดภัยสําหรับ การเดินทาง เปิดลงทะเบียนผู้สนใจ 5 พฤษภาคม นี้

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) ตั้งแต่ต้นปี 2563 ที่ผ่านมา ทําให้เกิดการชะงักงันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ ประเทศไทยและท่ัวโลก ซึ่งส่งผลให้เกิดช่วงเวลาที่สามารถ“ซ่อม-สร้าง”ภาคส่วนต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดย ททท. ได้เปิดให้มีการอบรมและสัมมนาทางอออนไลน์ (Webinar) แก่บุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้อันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและวางแผนในการทําการตลาด และพร้อมรองรับ นักท่องเที่ยวเมื่อสถานการณ์กลับมาสู่ภาวะปกติ

โครงการ TAT Webinar ประกอบด้วยหัวข้อท่ีน่าสนใจกว่า 30 หัวข้อ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ทราบถึงข้อมูลทางการตลาดของแต่ละภูมิภาคท่ัวโลกในเชิงลึก อาทิ สถานการณ์ตลาดท่องเท่ียวแต่ละกลุ่ม ประเทศ (ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อเมริกาเหนือ จีน อังกฤษ รัสเซีย) แนวโน้มพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว หลังการระบาดของโควิด-19 พฤติกรรมนักท่องเท่ียวในกลุ่มต่าง ๆ (Luxury Traveler และ Millennials) การพัฒนาศักยภาพของการสื่อสารเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ ททท. จะนําเสนอแพลทฟอร์ม (Platform) การเจรจาธุรกิจท่องเท่ียวในรูปแบบออนไลน์ หรือThailand Tourism Virtual Market สําหรับโครงการ TAT Webinar นี้ ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญผู้มีชื่อเสียงจากหลายประเทศและหลายหน่วยงาน อาทิ Luxury Escapes TripAdvisor Expedia MMGY Anex Tour (HQ) Travel agent และ Tour operator รวมทั้ง ผู้อํานวยการ ททท. จากสํานักงานต่าง ๆ ทั่วโลกอีกด้วย ส่วนวันที่ 15 - 19 มิถุนายน 2563 จัดเป็น “China Week” สําหรับผู้สนใจตลาดจีนโดยเฉพาะ

ทั้งนี้ โครงการ TAT Webinar จะเริ่มบรรยายตั้งแต่วันท่ี 7 พฤษภาคม – 29 มิถุนายน 2563 ตามกําหนดตามเวลาประเทศไทย และเปิดให้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและลงทะเบียนได้ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ต้ังแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทาง http://tourismthailand.org/webinar โดย ททท. จะส่งอีเมล์ยืนยันการสมัครและแนบลิงค์การเข้าชมกลบั ไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

กองประชาสัมพันธ์ในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2250 5500 ต่อ 4520-22 โทรสาร 0 2250 5681 www.tatnewsthai.org E – mail : prdiv5@tat.or.th

separate line
0.00

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%