headline
API SERVICE CENTER
API SERVICE CENTER

ศูนย์บริการเชื่อมต่อ API ททท. ได้เปิดบริการให้หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ททท. สามารถใช้ชุดคำสั่ง API ของเว็บไซต์ www.tourismthailand.org เพื่อนำข้อมูลบนเว็บไซต์ดังกล่าวไปงานได้ สำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการท่องเที่ยว โดยผู้ขอใช้งานสามารถยื่นคำร้องขอผ่านระบบออนไลน์ และ ททท.จะส่ง API Token ไปให้ผู้ขอใช้งานในทางอีเมล์

* เมื่อส่งคำร้องแล้ว กรุณารอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่


ขั้นตอนการขอใช้งาน

1. กรอบ ชื่อ-นามสกุล, อีเมล์, หมายเลขโทรศัพท์ และ หน่วยงาน ผู้ยื่นคำร้อง

2. กรอกวัตถุประสงค์ในการขอใช้งาน API

3. เจ้าหน้าที่ ททท. ตรวจสอบและอนุมัติคำร้อง

4. เจ้าหน้าที่ ททท. ส่ง API Token ไปให้ผู้ยื่นคำร้องทางอีเมล์


เมนูที่มี API ประกอบด้วย

 • ข้อมูลทั้งหมด
 • ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
 • ข้อมูลสถานที่พัก
 • ข้อมูลร้านอาหาร
 • ข้อมูลสถานที่ช๊อปปิ้ง
 • ข้อมูลเที่ยว
 • ข้อมูลกิจกรรม

เงื่อนไขการใช้งาน

1. ททท. สามารถกำหนดสิทธิ์อนุญาต หรือไม่อนุญาตการเข้าถึงบริการการใช้งาน API ได้

2. ข้อมูลบนเว็บไซต์ ททท. สำหรับเผยแพร่ในเชิงการท่องเที่ยวเท่านั้น.

3. การใช้งาน API เว็บไซต์ ททท. ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ

4. การกระทำใดๆ ที่สร้างความเสียหาย อันตรายต่อเว็บไซต์ หรือสร้างความรำคาญต่อระบบหรือผู้ใช้งาน ททท.มีสิทธิดำเนินโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดคอมพิวเตอร์ พ.ค. 2550 ได้

5. ททท. ไม่มีส่วนเกียวข้องใดๆ กับธุรกรรมทางการเงินที่เกิดขึ้นในส่วนของข้อมูล โรงแรม, ร้านอาหาร, โปรโมชั่นท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยวเอกชน, ผลิตภัณฑ์ โดยททท.เป็นเพียงผู้นำเสนอข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น

6. เว็บไซต์ หรือระบบของหน่วยงานใดที่นำ API ของททท.ไปใช้งานได้ จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • เว็บไซต์ หรือระบบที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • เว็บไซต์ หรือระบบ ที่ไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญหาผู้อื่น
 • เว็บไซต์ หรือระบบ ไม่ขัดต่อกฏหมายหรือศิลธรรม
 • เว็บไซต์ หรือระบบ ไม่เป็นอันตรายและไม่รบกวนต่อประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซนต์ ททท.

Request form

กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบ