abt HeroBanner
เกี่ยวกับ ททท.
นายทศพร ศิริสัมพันธ์

นายทศพร ศิริสัมพันธ์

ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
นายสันติ ป่าหวาย

นายสันติ ป่าหวาย

รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ผู้แทนปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
นายนรินทร์ กัลยาณมิตร

นายนรินทร์ กัลยาณมิตร

รองปลัดกระทรวงการคลัง 
ผู้แทนปลัดกระทรวงการคลัง
นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์

นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์

อธิบดีกรมสารนิเทศ
ผู้แทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
นายกฤชเทพ สิมลี

นายกฤชเทพ สิมลี

รองปลัดกระทรวงคมนาคม 
ผู้แทนปลัดกระทรวงคมนาคม
นายพรพจน์ เพ็ญพาส

นายพรพจน์ เพ็ญพาส

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย
นายโกมล จิรชัยสุทธิกุล

นายโกมล จิรชัยสุทธิกุล

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา
ผู้แทนเลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา
นายชัยรัตน์  ไตรรัตนจรัสพร

นายชัยรัตน์  ไตรรัตนจรัสพร

ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
นายวิชิต  ประกอบโกศล

นายวิชิต  ประกอบโกศล

ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
นายยุทธชัย  สุนทรรัตนเวช

นายยุทธชัย  สุนทรรัตนเวช

ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
รองศาสตราจารย์เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์

รองศาสตราจารย์เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอนามัย ดำเนตร

นายอนามัย ดำเนตร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเจริญ วังอนานนท์

นายเจริญ วังอนานนท์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายยุทธศักดิ์ สุภสร

นายยุทธศักดิ์ สุภสร

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กรรมการและเลขานุการ