สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว

พระนครศรีอยุธยา

วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยาเป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกแห่งแรกในประเทศไทย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ต...

สมุทรสาคร

เป็นที่ตั้งของพระพุทธรูปนักบุญอันนาองค์ใหญ่ที่สุดในเอเชียและหมุนได้ 360 องศา โดยนักบุญอันนาเป็นมารดา...

ศรีสะเกษ

วัดมหาพุทธาราม (วัดพระโต) อยู่ถนนขุขันธ์ ตำบลเมืองเหนือ เมื่อราว พ.ศ. 2328 เจ้าเมืองศรีสะเกษ คนที่ ...

พระนครศรีอยุธยา

ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของวัดพระศรีสรรเพชญ์ ใช้เส้นทางเดียวกับทางไปคุ้มขุนแผน วิหารพระมงคลบพิตรจะอยู่ถ...

นครปฐม

ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน สักการสถานแห่งนี้เป็นที่เก็บอัฐิและหุ่นขี้ผึ้งของคุณพ่อนิโคลาส บ...

มุกดาหาร

เป็นโบสถ์คริสต์สร้างแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ที่มีความสวยงามและใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เชียงใหม่

ตั้งอยู่ที่ตำบลช้างคลาน ริมฝั่งแม่น้ำปิงด้านตะวันตก ตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2474 โดยบาทหลวงจอ...

สมุทรสงคราม

ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลบางนกแขวก โบสถ์นี้เป็นสถานที่สักการะอันศักดิ์สิทธิ์ของคริสตชนที่อาศัยอยู่โดยรอ...

ยโสธร

โบสถ์ไม้ขนาดใหญ่มีเสาถึง 336 ต้น ใช้กระดานทำแป้นเกร็ดมุมหลังคา 80,000 แผ่น สามารถจุคริสตศาสนิกชนได้ร...

ราชบุรี

โบสถ์คริสต์วัดพระหฤทัยอายุ 100 ปี สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สง่างดงามตามรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตก ...

จันทบุรี

โบสถ์วัดโรมันคาทอลิก อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธิ (The Catholic Church Chanthaburi) เป็นโบสถ์ที่มีปร...

พระนครศรีอยุธยา

ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านทิศใต้นอกเกาะเมือง เป็นศิลปแบบฝรั่งเศส โบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์คริสต์แห่งแรกในปร...