สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว

สมุทรปราการ

1.สถานตากอากาศบางปู เป็นสถานที่พักผ่อนของกรมพลาธิการทหารบก มีร้านอาหารและที่พักไว้บริการนักท่องเ...

อุดรธานี

1.คำชะโนด ตั้งอยู่ที่วัดศิริสุทโธ ตำบลวังทอง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงให้...

ชัยภูมิ

ของฝากน่าซื้อใน จ. จันทบุรี ที่อยากแนะนำจะอยู่ที่ชุมชนหนองบัว ได้แก่ . 1.น...

ระยอง

จากพื้นที่ซึ่งในอดีตเคยเป็นแหล่งทำการเกษตรและประมงของชาวบ้านในเขตชุมชนบ้านแสมภู่ ปากน้ำ และปากแส ซึ่...

เพชรบูรณ์

สินค้าที่ผลิตและจำหน่ายได้แก่ ผัก ผลไม้และน้ำผลไม้บรรจุกระป๋อง เช่น เสาวรส องุ่น มะเขือเทศ มะขาม ผัก...

จันทบุรี

หากพูดถึงชุมชนที่เข้มแข็ง ที่ร่วมกันต่อสู้เพื่อความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนของชุมชน ต้องยกให้ชุมชนบ้านบางส...

เพชรบูรณ์

สร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรงานโค...

ประจวบคีรีขันธ์

เดิมเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยกำหนดพื้นที่เ...

เชียงใหม่

เป็นแหล่งการเรียนรู้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในแบบ edut...

อุทัยธานี

เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ภายใต้การดูแลของศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ขาวเขา จังหวัดอุทัยธานี ชาวบ้านเป...

เชียงใหม่

บ้านไม้ที่ตั้งอยู่ริมลำธารกลางโอบกอดของแนวเทือกเขาสูงคือภาพของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกที่ดึงดูดนัก...

พะเยา

เริ่มดำเนินงานเมื่อ พ.ศ.2530 ในเขตหมู่บ้านปางค่า ตำบลผาช้างน้อย เพื่อส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรมีรายได้...

Result 1-12 of total 73