สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว

นครปฐม

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ก่อตั้งขึ้นด้วยปณิธานมุ่งมั่นที่จะให้เป็นแหล่งผลิตนักเรียน นักศึกษา นักดนตรีที่...

กรุงเทพมหานคร

บ้านหนังสือวัดดอน อยู่ในสวนสาธารณะวัดดอน ซอยจันทน์ 24 ถนนจันทน์ ภายในมีหนังสือที่น่าสนใจมากมายกว่...

กรุงเทพมหานคร

ตั้งอยู่ ณ บริเวณวังวรดิศ ถนนหลานหลวง เป็นห้องสมุดอนุสรณ์แด่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชา...

ขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นอุดมศึกษาสถานแห่งแรก ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแม้กำเนิดของมหาวิทยาลัยจะมีแนวคว...

กรุงเทพมหานคร

วิลเลียม วอเรน ไลบรารี (William Warren Library) อยู่ชั้นที่ 4 อาคาร Henry B. Thompson ซอยเกษมสันต์ ...

ปทุมธานี

ชุมชนบางปรอก ตั้งอยู่ติดกับวัดหงส์ปทุมาวาส เป็นชุมชนชาวมอญที่เข้มแข็งในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรม

กรุงเทพมหานคร

หอสมุดดำรงราชานุภาพ อยู่ ณ บริเวณวังวรดิศ ถนนหลานหลวง เป็นห้องสมุดอนุสรณ์แด่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ...

เพชรบูรณ์

เป็นหอสมุดขนาดใหญ่ออกแบบเป็นรูปเพชรคว่ำ สร้างด้วยกระจกสะท้อนแสง ภายในเก็บรักษาหนังสือทั้งภาษาไทยและภ...

กรุงเทพมหานคร

หอสมุดเมืองกรุงเทพฯ (Bangkok City Library) อยู่ที่ 39 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ อยู่มุมสี่แยกคอ...

กรุงเทพมหานคร

หอสมุดแห่งชาติ อยู่ที่ท่าวาสุกรี เดิมริเริ่มตั้งขึ้นในพระบรมมหาราชวัง มีชื่อว่า หอสมุดวชิรญาณ ต่อมา...

สงขลา

สร้างขึ้นเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ ครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี เป็...