ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร

เชียงใหม่

บาร์บีคิว, ไอศกรีม

นอกจากเครื่องดื่มก็มีขนมเค้ก มีใหเ้ลือกเยอะเหมือนกันสลับ ๆ กันไป ทั้งเครปเค้ก red valvet ...

ชลบุรี

ของหวาน, ซีฟู้ด, บาร์บีคิว, อื่นๆ, ไทย

Seafood BBQ Buffet Dinner บุฟเฟ่ต์นานาชาติ อาหารทะเลสดใหม่หลากหลายชนิด รสชาติเยี่ยม ริมสระ...

ภูเก็ต

บาร์บีคิว

ร้านสะอาดคะ ราคารวมเครื่องดื่ม 229฿ ( ไม่รวมเครื่องดื่ม แอลกอฮอร์นะจ๊ะ) รสชาตดี แต่มีของให...

เชียงใหม่

บาร์บีคิว, พิซซ่าและพาสต้า, ไทย

ซูโก้ย ฉลองเปิดสาขาใหม่ ร้านนี้เป็นสาขาใหม่ของซูโก้ย เดิมทีอยู่หน้ามอ เเต่ตอนนี้ย้ายมาอยู่...

เชียงใหม่

ซีฟู้ด, บาร์บีคิว, ไทย

ประทบัใจบรรยำกำศในร้ำนมำก ตั้งแต่เริ่มเดินหำที่นั่งเลย เพรำะมีมุมสวยน่ำนั่งหลำยมุมมำก ซ่ึง...

เชียงใหม่

บาร์บีคิว, ไทย

เป็นร้านอาหารอีสานร้านนึงที่มีชื้อเลย คนชอบทานลาบหลู่ ซา้ นี่ตอ้งมาใหไ้ด ้ตม้แซบเอน็แก้วนี...

เชียงใหม่

บาร์บีคิว, ไทย

ร้านวกิุลพานิช ร้านเก่าแก่ที่ขึ้นชื่อมานาน ทั้งซาลาเปาและขนมจีบของเขามีเอกลกัษณ์จริงๆ ยิ่ง...

เชียงใหม่

บาร์บีคิว, ไทย

รที่ช่นชอบนรสดานถงริถงิง นอยนนที่่ีร่รูรานสตาเาดงย่านสนติรรที่ีช่อ รานว่า สตาเรียวา ดวยรสช...

เชียงใหม่

บาร์บีคิว, ไทย

เป็นร้านในสถานีเกษตรที่อยากแนะนา ใหล้องไปชิม เมนูจะมีไม่เยอะมาก อาหารจะเนน้พวกผกัสดใน โครง...

เชียงใหม่

บาร์บีคิว, ไทย

สุดยอดลูกชิ้นทอด ในสไตล์ทอดกรอบหรือทอดลอย (ทอดแช่ไวใ้นกระทะ)เจา้หน่ึงของเชียงใหม่ ไม่แพพ้ี...

เชียงใหม่

บาร์บีคิว, ไทย

ที่ว่าเด็ดคือส้มตา จะบอกว่าอร่อยวางไม่ลงส้มตา ป่าที่ลองสั่ง เคา้มีใหเ้ลือกว่าจะเอาแบบไทย ...

Result 1-12 of total 27