ข่าวอัพเดท
กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ชวนเที่ยว "ตลาดต้องชม" ทั่วประเทศ 157 แห่ง
Published date : 20 กุมภาพันธ์ 2561

          กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ได้ส่งเสริมและยกระดับตลาดชุมชน ภายใต้ชื่อ "ตลาดต้องชม" เป้าหมาย 231 แห่ง ทั่วประเทศ ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) กระตุ้นเศรษฐกิจและตลาดภายในประเทศ เพื่อลดการพึ่งพาการส่งออก แก้ปัญหาปากท้องของประชาชนผู้มีรายได้น้อย และช่วยเหลือธุรกิจ SMEs สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และสถาบันเกษตรกร เป็นการวางฐานรากของประเทศในอนาคต ด้วยการยกระดับตลาดชุมชนให้เป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุมชนที่มีการค้าขายที่เป็นธรรมและเที่ยงตรง ตามเอกลักษณ์พาณิชย์ ควบคู่ไปกับอัตลักษณ์ของชุมชน ที่มีการรักษาเอกลักษณ์และวัฒนธรรมวิถีท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการเปิดตลาดต้องชมไปแล้ว จำนวน 157 แห่ง ทั่วประเทศ          ตลาดต้องชม เป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างงานให้กับคนในชุมชน เป็นสถานที่ที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม จำหน่ายสินค้าเกษตร หัตถกรรม ศิลปะ OTOPs และสินค้าอุปโภคบริโภคของชุมชนที่ผลิตโดยเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน SMEs และคนในชุมชนหรือพื้นที่ใกล้เคียง ที่มีความเที่ยงตรง เที่ยงธรรม โปร่งใส ปิดป้ายแสดงราคาและเครื่องชั่งเที่ยงตรง คนในท้องถิ่นหรือผู้มาเยือนจากต่างถิ่นต่างต้องแวะชมแวะเวียนเข้ามาจับจ่ายใช้สอย สัมผัสกับวัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นการสร้างรายได้ควบคู่ไปกับรักษาขนบธรรมเนียมศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชน ภายใต้การดำเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในรูปแบบประชารัฐ เพื่อให้เศรษฐกิจท้องถิ่นมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  

 


เข้าชมข้อมูลตลาดต้องชมได้ที่
เว็บไซต์ http://mwsc.dit.go.th หัวข้อ "ตลาดต้องชม"
 ดาวน์โหลดไกด์บุ๊ค (GuideBook)
คู่มือตลาดต้องชม
ได้ที่นี่
http://bit.ly/2odV9Oz