ข่าวอัพเดท
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินฯ
Published date : 27 กุมภาพันธ์ 2561
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินสำหรับใช้งานทั่วไป ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 135 ตอนพิเศษ 11 หมวด ง หน้า 34 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

          คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินสําหรับใช้งานทั่วไป เพื่อกำกับดูแลการใช้คลื่นความถี่และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนทั่วไปสามารถใช้อากาศยานซึ่งไม่มีนักบินสำหรับใช้งานเป็นการทั่วไป ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบังคับ หรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ 

          บัดนี้ ประกาศ กสทช. ฉบับดังกล่าว ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 135 ตอนพิเศษ 11 หมวด ง หน้า 34 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2561 เป็นต้นไป โดยที่หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศเกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานจำนวนมากทั้งในและต่างประเทศ กําหนดให้ผู้มีอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินในครอบครอง ต้องขึ้นทะเบียนกับ กสทช. ตามเงื่อนไขขั้นตอนและวิธีที่ กสทช. กําหนด เพื่อขออนุญาตการใช้คลื่นความถี่สําหรับอากาศยานซึ่งไม่ มีนักบิน

อ่านรายละเอียดที่นี่
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
สําหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินสําหรับใช้งานทั่วไป


          และได้จัดทำเอกสารเผยแพรเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อใช้เผยแพรประชาสัมพันธ์ดังกล่าว ดังนี้

Drone Regulations in Thailand

For the purposes of public order, safety and security:

1. Radio controlled Drones brought into Thailand needed import permits & registration from the NBTC. Failure to secure import permits may result in regulatory and criminal sanctions. Criminal penalties include fines of up to 100,000 baht and/or imprisonment for up to 5 years.

2. Drones with import permit must be declared to the Customs department at the port of entry.

3 .Drone launchers/controllers need to secure drone launcher registration/licenses with the CAAT and follow drone flying rules. Failure to secure drone launcher registration/licenses may result in regulatory and criminal sanctions. Criminal penalties include fines of up to 50,000 baht and/or imprisonment for up to 1 years.

NBTC: The National Broadcasting and Telecommunications Commission 
CAAT: The Civil Aviation Authority of Thailand

Updated 1 Feb 2018