ข่าวอัพเดท
Amazing ไทยเท่ เที่ยวเท่ๆแบบไทย
Published date : 14 ธันวาคม 2561

โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรมการตลาดตามนโยบาย นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการที่จะให้การท่องเที่ยวเป็นกลไกกระตุ้นเศรษฐกิจลงสู่ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมผ่านการท่องเที่ยว ตามเป้าหมายและทิศทางปี 2562 โดยได้กำหนดให้เป้าหมายรายได้ในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.4 เป็นมูลค่ารายได้ทางการท่องเที่ยว 1.18 ล้านบาท และมีเป้าหมายจำนวนนักท่องเที่ยวภายในประเทศจำนวน 179 ล้านคน/ครั้ง โดยทิศทางการส่งเสริมตลาดในประเทศมุ่งเน้นเรื่องการต่อยอดสร้างสรรค์ Content ด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจที่ทำให้คนไทยรู้จักและรักเมืองไทยมากขึ้นไปกว่าเดิม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้าการท่องเที่ยวของประเทศ นำไปสู่การเพิ่มรายได้จากการเพิ่มความถี่ในการเดินทางและค่าใช้จ่ายต่อคนต่อวันที่เพิ่มขึ้นด้วย เมื่อ ททท. ได้การสื่อสารแคมเปญ Amazing ไทยเท่ ที่จะทำให้คนไทยเห็นว่าการเที่ยวเมืองไทยเป็นเรื่องเท่

แนวคิด
มุ่งนำเสนอการท่องเที่ยววิถีไทย แบบลึกซึ้งถึงประสบการณ์ท้องถิ่น (Local Experience)

เน้นการเดินทางที่ได้เข้าไปเรียนรู้ไปสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเห็นคุณประโยชน์จากการเดินทาง และได้สัมผัสถึงคุณค่าจากการท่องเที่ยวในมุมมองใหม่ทั้งในรูปแบบการนำเสนอแง่มุม เรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ หรือการนำเสนอมุมที่แตกต่าง หรือเรื่องราวที่แตกต่างของแหล่งท่องเที่ยวเดิม ของ 5 ภูมิภาค ที่มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน 

ภาคเหนือ #เที่ยวเท่ ม่วนแต๊ๆ 
More Authentic

นำเสนอรูปแบบเอกลักษณ์วิถี และอัตลักษณ์ของชาวเหนือ ผ่านเรื่องเล่า เรื่องราววิถีชีวิตที่ผูกผันกับธรรมชาติที่สามารถนำมาสร้างสรรค์เป็นหัตกรรม งานศิลป์ที่สวยงาม อาทิ เรื่องเล่าของวิถีชาวเขาที่บอกผ่านเรื่องราวผ่านผืนผ้านุ่งและเครื่องแต่งกาย ความงามของธรรมชาติที่สะท้อนออกมาเป็นงานหัตถศิลป์ที่มีความสวยงามในรูปแบบที่แตกต่างกัน อาทิ ร่มบ่อสร้าง ที่เป็นการบอกเล่าเรื่องราวผ่านลวดลายอ่อนช้อยของธรรมชาติบนผืนกระดาษที่เป็นเอกลักษณ์  การเล่าเรื่องราวของละครดัง ที่ได้รับความนิยม เกิดสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเรื่องราวและมีเสน่ห์ชวนติดตาม หรือลวดลายของผืนผ้าที่มีความงดงามสะท้อนลวดลายจากจินตนาการ ของวิถีชีวิตที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ภูเขาที่ห้อมล้อม สายน้ำที่ไหลที่กระทบกับแสงแดดจะเกิดประกายระยิบระยับสวยงาม ก่อให้เกิดลายผ้าทอที่สวยงาม เช่น ลายน้ำไหล ลายดอกกูด และงานศิลปะทำมือที่บอกเล่าเรื่องราวออกมาเป็นชิ้นงานแปลกตาและสร้างสรรค์ เป็นต้น

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ #COOL ISAN
More Gastronomy
 

นำเสนอรูปแบบเชิงวัฒนธรรมอาหาร หยิบยกความอร่อยของอาหารในท้องที่ รวมทั้งวัตถุดิบที่นำมาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวต่างๆ ขึ้นมาเป็นตัวชูโรงร่วมกับการท่องเที่ยวตามวิถีถิ่น ฮีต 12 คอง 14  สู่ความเป็นวิถีเทรนด์ที่ร่วมสมัย อาทิ การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เป็นตัวนำในการเชื่อมโยงไปสู่งาน Craft วัฒนธรรมประเพณี และสอดแทรกการประยุกต์เป็นแฟชั่นที่ทันสมัย โดยการแต่งกายสะท้อนสู่แฟชั่นทางด้านอาหารถิ่น ที่สามารถเพิ่มคุณค่าและสร้างมูลค่าให้กับการท่องเที่ยว สร้างการรับรู้โดยการบอกเล่าและส่งต่อประสบการณ์ รวมถึงก่อให้เกิดการกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มมากขึ้น

ภาคกลาง #เที่ยวภาคกลาง
More Legacy 

นำเสนอเรื่องราววิถีชุมชนริมน้ำที่สืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีที่งดงามจนถึงของคนบริเวณลุ่มน้ำต่างๆ อาทิ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำลพบุรี ลุ่มน้ำป่าสัก ลุ่มน้ำแม่กลาง ลุ่มน้ำเพชรบุรี ลุ่มน้ำแควน้อย ลุ่มน้ำแควใหญ่ และลุ่มน้ำปราณบุรี ก่อให้เกิดเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นราชธานีที่มีความรุ่งเรืองมายาวนานกว่า 600 ปี ตั้งแต่สมัยอยุทธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ทำให้ภาคกลางอุดมไปด้วยศิลปกรรมชั้นสูง และหลักฐานการหลอมรวมวัฒนธรรมนานาชาติในดินแดนที่เป็นศูนย์กลางการค้าและการฑูต ที่ซึ่งมีสิ่งน่าสนใจของภาพถ่ายที่บอกเล่าเรื่องราวที่กลุ่มคนรุ่นใหม่สามารถถ่ายทอดได้อย่างสวยงาม

ภาคตะวันออก #More Fun ตะวันออก
More Fun

นำเสนอกิจกรรมความสนุกของสีสันตะวันออก จังหวัดริมทะเลที่มีความสนุกสนานของหาดทราย การผญจภัยที่สร้างประสบการแปลกใหม่กับชุมชนที่มีเอกลักษณ์ และเมืองแห่งสวนผลไม้ที่ต้องไปชิมลิ้มรส ที่จะเป็นการนำเสนอสีสันของความสนุกสนาน ทั้งจากสีสันของทะเลตะวันออกที่สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดปี รวมทั้งเป็นแหล่งผลิตราชา และราชินีของผลไม้ ที่ครั้งหนึ่งในหนึ่งปีต้องได้รับประทาน หรือจะเยือนชุมชมที่มีกิจกรรมที่แสนโรแมนติก อาทิ การล่องเรือมาด “เรือกอนโดลาแห่งเกาะช้าง” ชมหิ่งห้อยยามพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวมของสวนน้ำขนาดใหญ่ ที่ใครไปๆแล้วต้อง FUN สุดๆ 

ภาคใต้ #ชีพจรลง South
More Inspired

นำเสนอรูปแบบความหลากหลายทาง ประเพณีและวัฒนธรรม การแต่งกายท้องถิ่น   ความสวยงามทางธรรมชาติ ในรูปแบบต่างๆ สู่การสร้างแรงบันดาลใจ การที่มีราก ทางวิถีวัฒนธรรม อย่างถ่องแท้ สร้างความซื่อใส สร้างความจริงทำให้เห็นรู้สึกและเข้าใจวิถีได้ง่ายมากอย่างงดงามเสน่ห์ไทยอย่างสร้างสรรค์และผลิตงานที่มีมูลค่าเพิ่ม อาทิ ตึกรามบ้านช่องเก่าทรงโบราณที่ทรุดโทรม ที่เพ้นท์ Street Art ผลงานศิลปะ ที่สร้างสีสันให้น่ามองและท่องเที่ยว รวมทั้งกิจกรรม Sport extremes สนุกสุดขั้ว

7 Activities Amazing ไทยเท่
เปิดประสบการณ์กับกิจกรรมเท่ๆโดยจัดกลุ่มการเปิดประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวออกเป็น “7 Activities Amazing ไทยเท่” กิจกรรมเท่ๆเมื่อออกไปเที่ยวเมืองไทย ซึ่งกิจกรรมเท่ๆ ทั้ง 7 กิจกรรม คือ ห่วงโซ่ด้านการท่องเที่ยว ท่านสามารถสัมผัสได้เมื่ออกเดินทาง ดังนี้
1. เดินทาง เท่ๆ  : การเดินทางท่องเที่ยวด้วยพาหนะที่จะพาให้การเดินทางมีสีสันและเท่ไม่เหมือนใคร 
2. กินดื่ม เท่ๆ :   การเดินทางท่องเที่ยวตามหาวัตถุดิบ เมนูเด็ดๆ จากทุกภูมิภาค
3. ช๊อปปิ้ง เท่ๆ : การเดินทางท่องเที่ยว ที่ได้สามารถจับจ่าย ซื้อของที่ระลึกเท่ๆ ได้ทุกที่ที่ไปเยือน
4. อันซีน เท่ๆ : การเดินทางเปิดประสบการณ์เดินทางกับแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่เคยสัมผัสที่เท่ๆแบบตัวเรา
5. เอนกาย เท่ๆ : การเดินทางแบบสบายๆกับที่พัก ที่เอนกายเท่ๆ ไม่เหมือนใคร
6. Event เท่ๆ : การเดินทางไปสัมผัสกิจกรรมและงานประเพณี ที่สักครั้งหนึ่งต้องไป
7. 55 เมือง(ลอง) เท่ๆ : การเดินทางถึงเมืองรอง เล็กๆ 55 จังหวัด ที่ต้องลองไป

กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและพันธมิตร
สอดคล้องกับทั้ง 7 Activities Amazing ไทยเท่

ในแต่ละไตรมาส ททท. ได้ร่วมกับพันธมิตรจัดกิจกรรมทางการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวชาวไทยได้ตลอดทั้งปี สอดคล้องกับทั้ง 7 Activities Amazing ไทยเท่
เดินทางเท่ๆ กับสายการบินแอร์เอเชีย ที่มอบโปรโมชั่นสุดพิเศษกับเส้นทางบินเท่ๆ ให้กับนักท่องเที่ยวเดินทางทั่วประเทศไทย 
Event เท่ๆ กับ MONO Group จัดมหกรรมหนังกลางแปลง ฉายภาพยนตร์ไทยที่ได้เคยถ่ายทำในพื้นที่ภาคเหนือจากค่ายหนังต่างๆ พร้อมกิจกรรม work shop แก่คนรุ่นใหม่และคนที่สนใจการสร้างหนังจากทั่วประเทศ และนิทรรศการออกร้านจำหน่ายสินค้าในบรรยากาศหนังกลางแปลง กำหนดจัดกิจกรรมในเดือนพฤษภาคม 2562
อันซีนเท่ๆ กับ GoPro บริษัท เมนทาแกรม จำกัด จัดทำ Influencer Content ตามแคมเปญ Amazing ไทยเท่ #เที่ยวเท่ๆแบบไทยๆกับ GoPro ใน 5 ภูมิภาคพร้อมจัดกิจกรรม เที่ยวเท่ๆแบบไทยๆกับ GoPro เพื่อสร้างกระแสและกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Gen Y
ชอปปิ้งเท่ๆ กับ Application UTU จัดโปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตที่เป็นพันธมิตร ให้นักท่องเที่ยวที่ใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการต่างๆ สามารถสะสมคะแนนเพื่อแลกรับสิทธิพิเศษที่พัก ร้านอาหาร สปา ทั่วประเทศ
กิน ดื่ม เท่ๆ กับ  ชมรมสื่ออาหาร (FCA) จัดงาน Edible Flora Fest 2018 เทศกาลกินดอกไม้
ยิ่งใหญ่ในฤดูหนาวนี้ กับงานเทศกาลกินดอกไม้ นำขบวนศิลปินจากเกาหลีมาจัดทำพรมดอกไม้สุดอลังการที่เมืองเลย และพบกับทีมงานคุณพิจิกา โรจน์ศตพงศ์ นักออกแบบอาหาร พร้อมทั้ง Chef Ryu Youngki จากร้าน LOUIS CINQ : MICHELIN GUIDE 2019 ประเทศเกาหลี ที่จะมารังสรรค์เมนูดอกไม้กินได้ในงานกาลาดินเนอร์ 22-24 ธันวาคมนี้ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (กุดป่อง) อ.เมือง จ.เลย

เสนอขายเส้นทางท่องเที่ยว
5 สมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยว ในพื้นที่ 5 ภูมิภาค สมาคมละ 1 เส้นทาง  

- สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (TFOPTA) ดำเนินการจัดกิจกรรมนำเที่ยวเข้าร่วมคาราวานรถยนต์ท่องเที่ยวภาคกลาง      
- สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ดำเนินการจัดนำเที่ยวเข้าร่วมเทศกาลหนังกลางแปลง ในพื้นที่ภาคเหนือ จ.พิษณุโลก        
- สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) ดำเนินการจัดนำเที่ยวเข้าร่วมคาราวานรถยนต์ท่องเที่ยวภาคกลาง          
- สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย (สนท.) ดำเนินการจัดนำเที่ยวเข้าร่วมเทศกาลดนตรีในสวนผลไม้พื้นที่ภาคตะวันออก          
- สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) ดำเนินการจัดนำเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา พื้นที่ภาคใต้           
- สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.) ดำเนินการจัดนำเที่ยวเข้าร่วมงานดอกไม้กินได้หรือเส้นทางท่องเที่ยว 6 เส้นทาง พื้นที่ภาคอีสาน

เป้าหมายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ในแต่ละภูมิภาค

การดำเนินงานในกิจกรรมการตลาด ททท. มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวมหภาคโดยในปี 2562 ได้แบ่งเป้าหมายทางการท่องเที่ยวให้กับภูมิภาคต่างๆ ดำเนินการ
คือ   ภาคเหนือ 20.1 ล้านคน/ครั้ง รายได้ 151,629 ล้านบาท
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 28 ล้านคน/ครั้ง รายได้ 100,745 ล้านบาท
       ภาคกลาง  90 ล้านคน/ครั้ง รายได้ 560,748 ล้านบาท 
       ภาคตะวันออก 17.7 ล้านคน/ครั้ง รายได้ 149,647 ล้านบาท
       ภาคใต้  22.8 ล้านคน/ครั้ง รายได้ 224,072 ล้านบาท