10 เท่...น่าเที่ยว จ.กาฬสินธุ์

10 เท่...น่าเที่ยว จ.กาฬสินธุ์

TourismThailand, 08 Jan 2020
ถูกใจ

รายละเอียด

1.พิพิธภัณฑ์สิรินธร  อำเภอสหัสขันธ์ 
พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ที่สมบูรณ์ที่สุดในอาเซียน จัดแสดงการกำเนิดโลก  จักรวาลและสิ่งมีชีวิต  วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและยุคของไดโนเสาร์จนถึงการกำเนิดมนุษย์ ห้องปฏิบัติการวิจัยและศึกษาฟอสซิลไดโนเสาร์ที่สามารถชมการทำงานของนักวิจัยได้อย่างใกล้ชิด  นอกจากนี้  ยังมีหลุดขุดค้นจริงที่สามารถชมซากฟอสซิลกระดูกไดโนเสาร์ “ภูเวียงโกซอรัส  สิรินธรเน่”  ไดโนเสาร์สกุลใหม่ของโลกที่ค้นพบเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทย  ซึ่งมีสภาพสมบูรณ์เกือบทั้งตัว

10 เท่...น่าเที่ยว จ.กาฬสินธุ์

2.ตลาดโรงสี อำเภอเมือง   
แหล่งชอปปิงและแหล่งรวบรวมร้านค้าอาหารท้องถิ่นอันมีเอกลักษณ์ ได้แก่  ข้าวจี่ไดโนเสาร์ ปาท่องโก๋ไดโนเสาร์  และโรตีไดโนเสาร์  เป็นต้น  และเป็นพื้นที่แสดงดนตรี งานศิลปะ  และการแสดงในโอกาสต่าง ๆ  เปิดให้บริการทุกวัน  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 21.00 น.

10 เท่...น่าเที่ยว จ.กาฬสินธุ์

3.วัดพุทธนิมิต (ภูค่าว) อำเภอสหัสขันธ์   
มีสถาปัตยกรรมและศิลปวัตถุที่งดงาม ได้แก่ “พระพุทธไสยาสน์” เก่าแก่  ลักษณะตะแคงซ้าย ไม่มีเกตุมาลา, “อุโบสถไม้” สร้างจากไม้ใต้เขื่อนลำปาว  แกะสลักลวดลายงดงามเป็นภาพสามมิติ และภาพนูนต่ำ, “วิหารสังฆนิมิต” ที่เก็บพระพุทธรูปและพระเครื่องรุ่นต่าง ๆ ที่หายาก, “พระมหาธาตุเจดีย์พุทธนิมิต”  เจดีย์ยอดทองคำหนัก 30 กิโลกรัม ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุจาก 5 ประเทศ  ได้แก่  ไทย  อินเดีย ศรีลังกา เนปาลและพม่า 

10 เท่...น่าเที่ยว จ.กาฬสินธุ์

4.วัดวังคำ  อำเภอเขาวง  
เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมในรูปแบบศิลปะล้านช้างให้ได้ชมอย่างหลากหลาย  ทั้ง  สิมไทเมืองวัง  อุโบสถรูปทรงศิลปะล้านช้างที่มีความอ่อนช้อยงดงาม, พระธาตุเจ้ากู และศาลาการเปรียญซึ่งภายในเป็นที่ประดิษฐานของ “หลวงปู่วังคำ” พระประธานศิลปะล้านช้างที่งดงาม พร้อมทั้งธรรมมาสน์ซึ่งสร้างตามแบบดั้งเดิมตามที่เจ้าอาวาสผู้สร้างเคยเห็นเมื่อครั้งเป็นเด็ก

10 เท่...น่าเที่ยว จ.กาฬสินธุ์

5.หลวงพ่อองค์ดำ วัดกลาง  อำเภอเมือง   
พระพุทธรูปเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ หน้าตักกว้าง 20 นิ้ว มีพุทธลักษณะงดงาม หากปีใดฝนแล้งชาวเมืองจะอัญเชิญออกแห่เพื่อขอฝน 

10 เท่...น่าเที่ยว จ.กาฬสินธุ์

6.พระธาตุยาคู  อำเภอกมลาไสย   
เจดีย์โบราณทรงแปดเหลี่ยมก่อด้วยอิฐ  ปรากฏการก่อสร้าง 3 สมัยด้วยกัน คือ ส่วนฐานสร้างในสมัยทวารวดี ถัดขึ้นมาเป็นฐานรูปแปดเหลี่ยมซึ่งสร้างซ้อนทับบนฐานเดิมเป็นรูปแบบเจดีย์ในสมัยอยุธยา  ส่วนองค์ระฆังและส่วนยอดสร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ รอบ ๆ องค์พระธาตุพบใบเสมาแกะสลักภาพนูนต่ำเรื่องพุทธประวัติ ชาวบ้านเชื่อกันว่าในองค์พระธาตุบรรจุอัฐิของพระเถระผู้ใหญ่ที่ชาวเมืองเคารพนับถือ 

10 เท่...น่าเที่ยว จ.กาฬสินธุ์

7.หมู่บ้านทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน  อำเภอคำม่วง 
หมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่าผู้ไทย  ซึ่งเป็นแหล่งทอผ้าไหมแพรวาอันละเอียดประณีต  มีชื่อเสียงระดับประเทศ ได้ชื่อว่าเป็น “ราชินีแห่งไหม” ซึ่ง “แพร” หมายถึง  ผ้า  และ  “วา”  คือ  ความยาวของผ้า 1 วา  “แพรวา”  จึงมีความหมายรวมกันว่า  “ผ้าทอผืนที่มีความยาว 1 วา หรือ 1 ช่วงแขน” ซึ่งเดิมการทอผ้าไหมแพรวาเป็นเพียงวิถีชีวิตของชาวผู้ไทยที่ทอใช้เป็นผ้าสไบเท่านั้น  จนกระทั่งในวันที่  29 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2520 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกรที่อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์  ทอดพระเนตรเห็นผ้าไหมแพรวา ทรงสนพระทัย 

10 เท่...น่าเที่ยว จ.กาฬสินธุ์

8.หมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทยบ้านโคกโก่ง  อำเภอกุฉินารายณ์   
แหล่งเรียนรู้วิถีประเพณีของชนเผ่าผู้ไทย เช่น การประกอบพิธีหมอเหยา (การรักษาโรคโดยใช้พิธีกรรมตามความเชื่อ) งานหัตถกรรมเสื้อผู้ไทยเย็บมือ  งานจักสานไม้ไผ่  การเย็บขันหมากเบ็ง  การแสดงดนตรีและวัฒนธรรมผู้ไทย  เป็นต้น 

10 เท่...น่าเที่ยว จ.กาฬสินธุ์

9.หมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทยบ้านกุดหว้า  อำเภอกุฉินารายณ์   
แหล่งเรียนรู้งานหัตถกรรมฝีมือการทำมาลัยไม้ไผ่อันประณีตงดงาม  ซึ่งผูกโยงกับงานประเพณีบุญข้าวสากและบุญข้าวประดับดินตามวิถีประเพณีฮีตสิบสองของชาวอีสาน  อีกทั้งเป็นแหล่งกำเนิดประเพณีบั้งไฟตะไลล้านขนาดใหญ่แห่งเดียวในประเทศไทยด้วย

10.ชุมชนไดโนโรด  อำเภอสหัสขันธ์   
ตั้งอยู่ใกล้พิพิธภัณฑ์สิรินธร  เป็นชุมชนที่เกิดจากการรวมตัวกันของชาวอำเภอสหัสขันธ์เพื่อสร้างกิจกรรมทางการท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้แก่  การเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับการเป็นแหล่งค้นพบไดโนเสาร์ที่สำคัญของประเทศ  เช่น  การทอเสื่อกกลายไดโนเสาร์  การทำขนมเล็บไดโนเสาร์  การแสดงรำวงคองก้า  เป็นต้น  นอกจากนี้  ยังเป็นแหล่งชอปปิงสินค้าฝีมือชุมชนที่หลากหลายอีกด้วย

0.00

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%