หนังสือ “9 แนวโน้มใหม่ในอนาคตการท่องเที่ยว”

หนังสือ “9 แนวโน้มใหม่ในอนาคตการท่องเที่ยว”

TourismThailand, 24 Jan 2021
ถูกใจ
หนังสือ “9 แนวโน้มใหม่ในอนาคตการท่องเที่ยว”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดทำหนังสือ “9 แนวโน้มใหม่ในอนาคตการท่องเที่ยว” เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มใหม่ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งในระดับโลกและในประเทศไทย ทั้งที่ส่งผลในระดับภาพรวมเศรษฐกิจ ตลอดจนทิศทางและรูปแบบการท่องเที่ยว เพื่อเป็นแนวทางในการกำกับดูแลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยมีจุดมุ่งหมายในการจัดทำมากกว่าการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล แต่คาดหวังที่จะสร้างความเข้าใจเชิงลึกในแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง และจุดประกายความคิดใหม่ ๆ ของผู้อ่าน เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์และพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้สามารถก้าวต่อไปได้อย่างเข้มแข็งและสมฐานะอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย 

เนื้อหาในเล่มประกอบด้วยแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในระดับโลก ทิศทางและรูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ที่เกิดขึ้น แนวทางใหม่ในการกำกับดูแลการท่องเที่ยว และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

0.00

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%