ประกาศกรมอุทยานฯ แหล่งท่องเที่ยวที่ต้องชำระค่าบริการเป็นพิเศษ

ประกาศกรมอุทยานฯ แหล่งท่องเที่ยวที่ต้องชำระค่าบริการเป็นพิเศษ

TourismThailand, 26 Sep 2022
ถูกใจ
ประกาศกรมอุทยานฯ แหล่งท่องเที่ยวที่ต้องชำระค่าบริการเป็นพิเศษ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศกำหนดแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องชำระค่าบริการเป็นพิเศษ เพื่อให้การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติที่มีทรัพยากรสำคัญอันเป็นคุณค่าทางธรรมชาติ หรือมีความเปราะบาง เสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ หรือเกิดผลกระทบจากการท่องเที่ยว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประกาศกรมอุทยานฯ แหล่งท่องเที่ยวที่ต้องชำระค่าบริการเป็นพิเศษ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาแล้ว เพื่อให้การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติที่มีทรัพยากรสำคัญอันเป็นคุณค่าทางธรรมชาติ หรือมีความเปราะบาง เสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ หรือเกิดผลกระทบจากการท่องเที่ยว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเรียกเก็บ และการยกเว้นค่าบริการหรือค่าตอบแทน และอัตราค่าบริการหรือค่าตอบแทนในการให้บริการและการอำนวยความสะดวกในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ พ.ศ. 2564 ข้อ 7 วรรคสาม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ในการประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 9  กันยายน 2565 จึงออกประกาศไว้ ดังนี้

ประกาศกรมอุทยานฯ แหล่งท่องเที่ยวที่ต้องชำระค่าบริการเป็นพิเศษ

1. กำหนดแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องชำระค่าบริการเป็นพิเศษ ดังนี้ 

ประกาศกรมอุทยานฯ แหล่งท่องเที่ยวที่ต้องชำระค่าบริการเป็นพิเศษ

2. กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ในการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ ตามอัตราที่กำหนดในบัญชีแนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 เรื่อง กำหนดแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องชำระค่าบริการเป็นพิเศษ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดังนี้

ประกาศกรมอุทยานฯ แหล่งท่องเที่ยวที่ต้องชำระค่าบริการเป็นพิเศษ

หมายเหตุ 

 • บุคคลชาวไทย ให้ชำระในอัตราตามบัญชีที่ 1 ท้ายระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเรียกเก็บและการยกเว้นค่าบริการหรือค่าตอบแทน และอัตราค่าบริการหรือค่าตอบแทนในการให้บริการและการอำนวยความสะดวกในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ พ.ศ. 2524 
 • กลุ่มบุคคลดังต่อไปนี้ ได้รับการยกเว้นค่าบริการ 
  - บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 3 ปี 
  - พระภิกษุ สามเณร หรือบุคคลที่เป็นนักบวชในศาสนาอื่นที่พำนักในประเทศไทย 
  - ผู้พิการ 
 • ชาวต่างประเทศ หมายถึง บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย 
 • เด็ก หมายถึงบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 3-14 ปีบริบูรณ์ หรือมีความสูงไม่เกิน 140 เซนติเมตร  
 • อัตราค่าบริการสำหรับบุคคล ให้ใช้สำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้าไปพักแรมในอุทยานแห่งชาติแต่ละแห่ง คราวละไม่เกิน 5 วัน 
   
0.00

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%