##โดมแมลง

2 matching results
See & Do
ศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม โดมแมลง
อยู่ในความดูแลของศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินงานด้านการวิจัยค้นคว้าและพัฒนางานด้านกีฏวิทยา