#กิจกรรมท่องเที่ยว

67 matching results
Article
ภูลมโล 2 วัน 1 คืน
ภูลมโลเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีธรรมชาติ ที่สวยงามของขุนเขา และอากาศที่หนาวเย็นโดยนางพญาเสือโคร่งจะบานในช่วงเดือน ม.ค. ของทุกปี

See & Do
คลองร้อยสาย
เป็นพื้นที่ชุมชนที่อยู่ใกล้ตัวเมืองสุราษฎร์ธานี มีวิถีชีวิตที่ยังคงใช้เรือเป็นพาหนะท้องถิ่นในการเดินทางสัญจร และนำทรัพยากรท้องถิ่นมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และจัดให้มีกิจกรรมท่องเที่ยว

See & Do
แก่งบางระจัน
แก่งบางระจัน บ้านหนองแม่นา เป็นป่าต้นน้ำเข็ก รอยต่อจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ มีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนท้องถิ่น เป็นที่ค้นพบแมงกะพรุนน้ำจืด สัตว์หายากที่พบได้เพียง 5 ประเทศในโลกเท่านั้น

See & Do
เกาะพระทอง
เกาะพระทองเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติ มีกิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น ปั่นจักรยานเที่ยวรอบเกาะ ชมทุ่งหญ้าสะวันนา การสัญจรบนเกาะต้องใช้รถอีแต๊ก รถขับเคลื่อนสี่ล้อ หรือรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง เพราะสภาพถนนบนเกาะค่อนข้างแคบ บางช่วงเป็นดินทราย...

See & Do
ชุมชนบ้านดอนตะโหนด
ตั้งอยู่ที่ตำบลโพทะเล เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ผู้คนส่วนใหญ่ทำการเกษตรแบบผสมผสาน ทั้งการปลูกข้าว ปลูกผลไม้และพืชผักสวนครัว อีกทั้งการเลี้ยงสัตว์ จนได้มีการประยุกต์เอาวิถีชีวิตชุมชนมานำเสนอเป็นกิจกรรมท่องเที่ยว...

See & Do
เกาะโหลน
อยู่ห่างจากชายฝั่งภูเก็ตประมาณ 5 กิโลเมตร สามารถเช่าเรือมาท่องเที่ยวได้จากท่าเรือหาดราไวย์ ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นมุสลิม ประกอบอาชีพประมง และการเกษตร มีกิจกรรมท่องเที่ยว เช่น เรียนรู้วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านบนเกาะ...

See & Do
ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบางโรง
อยู่หมู่ที่ 3 ตำบลป่าคลอก เป็นชุมชนเก่าแก่บนเกาะภูเก็ต ชาวบ้าน ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน ทำ สวน และรับจ้างทั่วไป ด้วยความที่บ้านบางโรงตั้งอยู่ระหว่างภูเขาและทะเล ทำ ให้มีทรัพยากรที่หลากหลายและมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ...

See & Do
นิเวศพิพิธภัณฑ์บ้านช้างทูน
เป็นชุมชนที่นำเสนออัตลักษณ์ของชาติพันธุ์และวิถีนิเวศของกลุ่มชาติพันธ์ุชองในจังหวัดตราดให้เป็นที่รู้จัก กลุ่มชาติพันธุ์ชองเผ่าซัมเร ชนพื้นเมืองดั้งเดิมที่ตั้งรกรากอยู่ในจังหวัดตราด ยังคงมีการสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีที่หาชมยาก...