#กู่พระเจ้าเม็งราย

2 matching results
See & Do
กู่พระเจ้าเม็งราย
เป็นอนุสาวรีย์สำคัญแห่งหนึ่ง เพราะเป็นที่บรรจุอัฐิของพ่อขุนเม็งรายมหาราช