#ข้าวต้มพุ้ย

3 matching results
Food
ข้าวต้มพุ้ย
ข้าวต้นร้อนๆ กบัข้าวหลากหลาย ราคาไม่แพง ร้านอาหารขา้วตม้พยุ้ร้านนี้ เป็นร้านขา้วตม้ริมทางที่มีชื่อเสียง เหมือนกันค่ะ มีคนแวะเวยีนมาทานเยอะเลย สา หรับร้านจะเป็นเหมือนตึกแถวหวัมุมค่ะ ค่อนขา้งกวา้งขวาง มี โตะ๊เรียงรายอยู่หลายโตะ๊เลย...