#ชาวไทยภูเขา

4 matching results
See & Do
ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในพระบรมราชินูปถัมถ
เป็นสถานที่ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพต่างๆ ให้แก่ราษฎรทั้งชาวไทยพื้นราบและชาวไทยภูเขา อาทิเช่น การจักสาน การแกะสลัก การทอผ้าและการทำเครื่องเงิน

Article
ภาษาและการสื่อสาร
ประเทศไทยมีภาษาไทยเป็นภาษาราชการ มีตัวอักษรไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์ขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย