#ชาวไทยภูเขา

7 matching results
Event
งานฉลองปีใหม่ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง
อบต.เข็กน้อย ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

Shop
ตลาดสินค้าพื้นเมืองชาวเขาดอยมูเซอ
สัมผัสวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขาดอยมูเซอที่นำผลผลิตจากไร่สวนที่ปลูกเอง สินค้าพื้นเมืองของชาวดอยมูเซอ ที่มีทั้งเสื้อผ้า เครื่องประดับมาจำหน่าย

See & Do
ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เป็นสถานที่ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ ให้แก่ราษฎรทั้งชาวไทยพื้นราบและชาวไทยภูเขา อาทิเช่น การจักสาน การแกะสลัก การทอผ้าและการทำเครื่องเงิน

See & Do
หมู่บ้านละว้า (ลัวะ) แม่ละอูบ
หมู่บ้านละว้า (ลัวะ) แม่ละอูบ ตั้งอยู่บนยอดดอยสูง มีทิวทัศน์สวยงาม ชาวละว้า (ลัวะ) มีวิถีวัฒนธรรมต่างไปจากชาวไทยภูเขาเผ่าอื่น ๆ เช่น การสร้างที่อยู่อาศัย การแต่งกาย ประเพณี พิธีกรรม

Article
ภาษาและการสื่อสาร
ประเทศไทยมีภาษาไทยเป็นภาษาราชการ มีตัวอักษรไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์ขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย