#นนทบุรี

42 matching results
Article
วิถีน้ำ วิถีนนท์ ยลสายชล สองฝั่งเจ้าพระยา สักการะมหาเจษฎาบดินทร์
นำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวทางเลือกใหม่เชื่อมโยง กรุงเทพฯ - นนทบุรี One Day Trip เส้นทางเรือไฟฟ้าพลังงานทางเลือก เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม

See & Do
วัดบางจาก
เดิมมีชื่อว่า วัดบางภูมิ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2365 ริมคลองบางภูมิ ตำบลบางพลับ โดยชาวมอญที่อพยพเข้ามาในไทยอาศัยบริเวณปากเกร็ด ได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้นเพื่อเป็นสถานที่บำเพ็ญกุศลของคนในแถบนั้น ต่อมาเนื่องจากสถานที่เก่ามีน้ำท่วมขังตลอดปี...

See & Do
วัดชลอ
ประวัติของวัดไม่ปรากฏแน่ชัด โดยข้อมูลจากสำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี กล่าวว่า วัดนี้สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ราวปี พ.ศ. 2275 ในรัชสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ พระองค์เสด็จทางชลมารคมาตามลำน้ำเจ้าพระยาผ่านจังหวัดนนทบุรีเรื่อยมาทางคลองลัด...

See & Do
วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร
ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ในเขตตำบลสวนใหญ่ ห่างจากตัวเมืองมาทางด้านใต้ประมาณ 2 กิโลเมตร ด้านหน้าของวัดติดริมฝั่งแม่น้ำ ส่วนด้านหลังติดถนนพิบูลสงคราม มีพื้นที่ประมาณ 26 ไร่เศษ เป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหาร...

See & Do
เกาะเกร็ด
เกิดขึ้นจากการขุดคลองลัดแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงส่วนที่เป็นแหลมในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ แห่งกรุงศรีอยุธยาเมื่อปี พ.ศ. 2265 เรียกว่า คลองลัดเกร็ดน้อย (คลองลัดเกร็ดใหญ่อยู่ที่จังหวัดปทุมธานี ขุดลัดแม่น้ำเจ้าพระยาตอนท้ายอำเภอสามโคก...

See & Do
วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร
ตั้งอยู่ตำบลบางศรีเมือง ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) ทรงสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2390 เพื่อถวายพระอัยกา พระอัยกี และสมเด็จพระราชชนนี สร้างแล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่ 4...

Article
7 พิกัด วัดสวยใกล้กรุง
7 พิกัดวัดสวยใกล้กรุง ฯ