#ผ้าทอ

53 matching results
Article
ย้อมผ้าด้วยดินภูเขาไฟ ณ หมู่บ้านเจริญสุข
ผ้าภูอัคนี หรือ ผ้าย้อมดินภูเขาไฟ ณ หมู่บ้านเจริญสุข เกิดจากความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน

Shop
พัณนิดา ผ้าทอ
ผ้าทอมือ

Shop
จุฑามาศผ้าไทย
ผ้าทอ ผ้าพื้นเมือง

Shop
จันทร์สมการทอ
ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ

Shop
กลุ่มทอผ้าบ้านหนองอาบช้าง
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอ

See & Do
นิคมพึ่งพาตนเองควนขนุน
แวะชมการทอผ้าที่นิคมพึ่งพาตนเองควนขนุน กลุ่มผ้าทอลานข่อยผลิตผ้าทอมือที่มีคุณภาพดี

Shop
อัมพิกาแฝด
จำหน่ายผ้าไหม ผ้าทอพื้นเมือง

Shop
ผ้าทอเกล็ดเต่า
ผ้าทอภูมิปัญญาพื้นบ้านลายโบราณ

Shop
อัญชัญผ้าโบราณ
จำหน่ายผ้าทอ ศูนย์รวมผ้าพื้นเมือง

Shop
นพภรไหมไทย
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผ้าทอพื้นเมือง

Shop
ดาหวันไหมไทย
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผ้าทอมือ