#ฝ้ายเงิน

2 matching results
Shop
ฝ้ายเงิน
ร้านฝ้ายเงิน เป็นร้านที่จำหน่ายผ้าทอเมืองน่านที่มีลักษณะผสมผสานวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทั้งการทอของชาวไทยวน ไทลื้อ และไทลาวแสดงถึงความเชี่ยวชาญและภูมิปัญญาของช่างทอ