#พระธาตุนาดูน

7 matching results
See & Do
พระธาตุนาดูน
พุทธมณฑลแห่งอีสาน ตั้งอยู่ที่บ้านนาดูน เขตอำเภอนาดูน เป็นเขตที่มีการขุดพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต เพราะบริเวณนี้ได้เคยเป็นที่ตั้งของนครจำปาศรีมาก่อน

Event
งานนมัสการพระธาตุนาดูน ปี 2566
พระบรมธาตุนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

Event
พระธาตุนาดูนฮาล์ฟมาราธอน
บริเวณพระธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

Event
พระธาตุนาดูนฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 4
บริเวณพระธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

Event
งานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน
พุทธมณฑลอีสาน พระธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

See & Do
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
อยู่ทางทิศตะวันออกของพระธาตุนาดูน เป็นสถานที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ อนุรักษ์ ขยาย และปรับปรุงพันธุ์ไม้ในภาคอีสาน ภายในสถาบันฯ จะมีอุทยานลานไผ่ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ และพิพิธภัณฑ์บ้านอีสาน ซึ่งแต่ละแห่งมีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก...