#พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง

2 matching results
See & Do
พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง
ประดิษฐานอยู่ระหว่างบึงพระรามกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ พระบรมรูปของพระเจ้าอู่ทองมีขนาดเท่าครึ่งของคนธรรมดา