#พระราชวัง

46 matching results
See & Do
พระราชวังสนามจันทร์
เที่ยวชมพระราชวังสนามจันทร์ พระราชวังที่สร้างด้วยความรักจากรัชกาลที่ 6

See & Do
พระราชวังพญาไท
ความงดงามของสถาปัตยกรรม รูปลักษณ์ของอาคารพระราชวังแบบโบราณ

See & Do
พระที่นั่งรัตนรังสรรค์ (จำลอง)
เยี่ยมชมความงดงามของความวิจิตของ พระราชวังซึ่งเคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์แห่งราชวงค์จักรี 3 พระองค์