#วังช้างอยุธยา แล เพนียด

69 matching results
See & Do
ปางช้างอยุธยา แล เพนียด
อยู่ตรงข้ามกับคุ้มขุนแผน มีบริการขี่ช้างทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ราคาประมาณ 100-500 บาท ขึ้นอยู่กับระยะเวลา 15 หรือ 30 นาที

Event
ประเพณีลอยกระทงเมืองสองแควแลอดีต ศรัทธาแห่งสายน้ำ
บริเวณหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ และสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

Event
ประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา
อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

Event
ประเพณีลอยกระทงเมืองสองแคว ประจำปี 2564
หน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯและสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

See & Do
ศาลเจ้าพ่อพระยาแล
ห่างจากตัวเมืองชัยภูมิ ประมาณ 3 กิโลเมตรตามเส้นทางสายชัยภูมิ-บ้านเขว้า เป็นที่สถิตดวงวิญญาณของพระยาภักดีชุมพล (แล) และเป็นศูนย์กลางที่ยึดเหนี่ยวจิตใจชาวเมืองชัยภูมิ