#ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

3 matching results
See & Do
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
เป็นศูนย์สาธิตและจำหน่ายศิลปหัตถรรม งานฝีมือที่มีคุณภาพมาตรฐานจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ 1,000 ไร่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อฝึกอาชีพเกี่ยวกับงานศิลปหัตถรรมให้แก่เกษตรกร...

Region
ภาคกลาง
ภาคกลาง มีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม เป็นแหล่งปลูกข้าวและพืชอื่น ๆ โดยมีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแหล่งน้ำสำคัญ สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนใหญ่จะเป็นวัดเก่าแก่ ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ มีความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปะ...